Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Podpisano porozumienie w sprawie wzrostu płac na PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz podpisał porozumienie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK w sprawie zasad podwyżek płac dla pracowników PK. Ustalono w nim, że środki przekazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną w pełni przeznaczone na podwyżki płac. Stały obligatoryjny procent podwyżki na PK wyniesie 5,91% i…
Przeczytaj więcej

Będą podwyżki dla wszystkich pracowników PK

Średnio o ok. 6 procent wzrosną wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych – poinformowało oficjalnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzję o podziale środków, które trafią do uczelni, podejmą ich rektorzy. Zgodnie ze wstępnymi przymiarkami, na Politechnice Krakowskiej kwota przekazana na podwyżki będzie prawdopodobnie rozdzielona pomiędzy pracowników w obligatoryjnej wysokości, bez podziału na część obowiązkową i…
Przeczytaj więcej

Projekt Regulaminu Organizacyjnego PK na ostatniej prostej

Trwają prace nad nowym Regulaminem Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej. To jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych uczelni, których przyjęcie wynika z wymagań Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutu PK. Nowy regulamin ma powstać do końca lutego 2021 r. Prace nad Regulaminem – na zlecenie rektora PK – prowadzą Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni oraz…
Przeczytaj więcej

Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026- startują prace

Ruszają prace nad strategią rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026. Będzie je prowadził specjalny zespół pod przewodnictwem rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza. Finał prac nad dokumentem planowany jest na czerwiec 2021 roku. W trakcie przygotowywania strategii przewidziano szerokie konsultacje ze społecznością uczelni. Do komisji ds. spraw przygotowania strategii zarządzeniem rektora powołani zostali: prof. Dariusz Bogdał…
Przeczytaj więcej

Na PK utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Zarządzeniem Rektora PK z dn. 1 listopada utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. Jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej wspomagającą prace naukowe oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym,. Wcześniej Senat PK pozytywnie zaopiniował uchwałę o powołaniu Centrum i jego dyrektora. Zasady funkcjonowania nowej jednostki (do czasu nadania regulaminu organizacyjnego uczelni) określa regulamin. Na Dyrektora Centrum Doskonalenia Badań…
Przeczytaj więcej

Wskazano kandydatów na dziekanów wydziałów PK

Rozpoczęły się procedury wyłaniania nowych dziekanów wydziałów PK na kadencję 2021-2025. Do przewodniczących wydziałowych komisji wyborczych rektor PK  prof. Andrzej Białkiewicz skierował powiadomienia o kandydatach na dziekanów, wskazanych w uzgodnieniu rektora z radami naukowymi wydziałów. Na 8 stanowisk dziekańskich kandyduje 11 osób. Zasady wyboru dziekanów precyzuje paragraf 34 Statutu PK oraz załącznik nr 4 do…
Przeczytaj więcej

Projekt zmian w Statucie przedstawiony Senatowi PK

Propozycje zmian w statucie Politechniki Krakowskiej wraz z uzasadnieniem przedstawił podczas październikowego posiedzenia Senatu PK rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz. Uwagi do dokumentu społeczność PK może zgłaszać za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Senacie do 4 listopada br. Zgodnie z § 82 Statutu PK zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. Wniosek…
Przeczytaj więcej

Do końca października zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni

Do końca października br. można zgłaszać kandydatów do nowej Rady Uczelni PK. Procedura wyłaniania członków drugiej w historii PK Rady toczy się zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu PK. Zbliża się koniec pierwszej kadencji Rady Uczelni PK. W grudniu 2020 r.  Senat wybierze nowy skład tego organu, który rozpocznie…
Przeczytaj więcej

O priorytetach, zmianach i planach – wywiad z rektorem PK

– Priorytetem jest uzyskanie kategorii A+, A lub B+ we wszystkich ewaluowanych dyscyplinach. Niewątpliwie będzie to miało decydujący wpływ na prestiż i rangę naszej uczelni – mówi w wywiadzie dla wrześniowego numeru miesięcznika „Nasza Politechnika” prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej. Lesław Peters: – Czy jest Pan optymistą? Prof. Andrzej Białkiewicz: Tak, mam pozytywny stosunek…
Przeczytaj więcej

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych na PK

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych powstanie na PK. Powołanie nowej jednostki pozawydziałowej pozytywnie zaopiniował Senat uczelni kadencji 2020-2024 we wrześniu br. podczas pierwszego posiedzenia. Poparł też kandydaturę dr hab. inż. Pawła Ocłonia, prof. PK na stanowisko jego dyrektora. Ideę Centrum zaprezentował podczas wrześniowego posiedzenia rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Powołanie CDBN było jednym z punktów jego…
Przeczytaj więcej