Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Na PK utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Na PK utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Zarządzeniem Rektora PK z dn. 1 listopada utworzono Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. Jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej wspomagającą prace naukowe oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym,.

Wcześniej Senat PK pozytywnie zaopiniował uchwałę o powołaniu Centrum i jego dyrektora. Zasady funkcjonowania nowej jednostki (do czasu nadania regulaminu organizacyjnego uczelni) określa regulamin. Na Dyrektora Centrum Doskonalenia Badań Naukowych powołany został od 1 listopada 2020 r. na czas nieokreślony dr hab. inż. Pawła Ocłonia, prof. PK. Obecnie – we współpracy z dziekanami i radami naukowymi wydziałów  trwa wyłanianie członków Rady Naukowej Centrum. W skład rady wchodzi Dyrektor oraz po jednym przedstawicielu każdej z dyscyplin wydziałowych. Przedstawicielem dyscyplin może być osoba zatrudniona na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, posiadająca stopień doktora habilitowanego.  Przedstawicieli dyscyplin powołuje Rektor PK na wniosek Dyrektora, zaopiniowany przez radę naukową wydziału.

Podstawowym celem funkcjonowania Centrum jest poprawa efektywności naukowej wszystkich dyscyplin naukowych na PK, prowadząca do uzyskania wysokich kategorii (co najmniej B+) przyznawanych w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej.

Do zadań Centrum należą m.in.: wspieranie pracowników w zakresie rozwoju naukowego, poprawa jakości publikacji, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w celu publikacji wysokopunktowanych, artykułów naukowych oraz przygotowywania wniosków projektowych, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie przygotowywania wniosków projektowych oraz przygotowywania artykułów naukowych, udzielanie wsparcia przy przygotowywaniu wniosków projektowych NCN, NCBiR, Horyzont. W realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z wydziałami PK, Centrum Transferu Technologii, Szkołą Doktorską PK, Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego, spółką INTECH oraz innymi jednostkami pozawydziałowym oraz podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Więcej (w tym regulamin Centrum) – TUTAJ