Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Wskazano kandydatów na dziekanów wydziałów PK

Wskazano kandydatów na dziekanów wydziałów PK

Rozpoczęły się procedury wyłaniania nowych dziekanów wydziałów PK na kadencję 2021-2025. Do przewodniczących wydziałowych komisji wyborczych rektor PK  prof. Andrzej Białkiewicz skierował powiadomienia o kandydatach na dziekanów, wskazanych w uzgodnieniu rektora z radami naukowymi wydziałów. Na 8 stanowisk dziekańskich kandyduje 11 osób.

Zasady wyboru dziekanów precyzuje paragraf 34 Statutu PK oraz załącznik nr 4 do Statutu. W pierwszym, zakończonym właśnie etapie, zgodnie ze Statutem rektor przekazuje do właściwej obwodowej komisji wyborczej informacje o kandydatach na dziekana uzgodnionych z radą naukową wydziału. Następnie wydziałowe komisje wyborcze – w terminie do 30 listopada 2020 – organizują proces opiniowania kandydatów na dziekana, z zachowaniem zasad określonych w § 9. ust. 4 Ordynacji wyborczej. Zgodnie z § 34. ust. 10 Statutu PK w procesie opiniowania biorą udział wszyscy pracownicy wydziału oraz przedstawiciele studentów  i doktorantów (wybrani w oparciu o wewnętrzne regulacje ich organów), a ostateczny wynik głosowania jest średnią ważoną wyników głosowania w poszczególnych grupach społeczności akademickiej wydziału. Kadencja nowych dziekanów zacznie się 1 stycznia 2021.  

Kandydatami na dziekanów są:

Wydział Architektury:

prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

Wydział Informatyki i Telekomunikacji:

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej: 

dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

Wydział Inżynierii Lądowej:

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki:

dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK

dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki:

prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Wydział Mechaniczny:

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek