Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Projekt zmian w Statucie przedstawiony Senatowi PK

Projekt zmian w Statucie przedstawiony Senatowi PK

Propozycje zmian w statucie Politechniki Krakowskiej wraz z uzasadnieniem przedstawił podczas październikowego posiedzenia Senatu PK rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz. Uwagi do dokumentu społeczność PK może zgłaszać za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Senacie do 4 listopada br.

Zgodnie z § 82 Statutu PK zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. Wniosek o zmianę, wraz z uzasadnieniem, może zgłosić Rektor lub co najmniej pięciu członków Senatu, po uprzednim uzyskaniu opinii Senackiej Komisji Statutowej. W każdym przypadku propozycja zmiany powinna być zgłoszona w formie pisemnej i w takim terminie, aby mogła być zapowiedziana na posiedzeniu Senatu i mogła znaleźć się w porządku dziennym następnego posiedzeniu Senatu. Wniosek z załączoną opinią Senackiej Komisji Statutowej dostarczany jest członkom Senatu wraz z zaproszeniem na kolejne posiedzenie.

W październiku senatorowie PK otrzymali projekt zmian w Statucie, wynikających głównie z konieczności dostosowania jego zapisów do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. – Propozycje oraz uwagi, które teraz napłyną od senatorów, będzie analizować Senacka Komisja Statutowa.  W pracach  pomoże jej ekspertyza prawna, o którą wystąpiliśmy. Czekamy na uwagi od senatorów do 4 listopada br. – powiedział rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.   

Wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej z 28 września br. zawiera poniższe propozycje:

 • w § 8 uchyla się ust. 4 (dotychczasowe brzmienie ust 4. : Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z członkostwem w Senacie oraz pełnieniem funkcji prorektora lub dziekana )

Uzasadnienie: w opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego statut nie może wprowadzać dodatkowych wymagań dla członków rady uczelni niewynikających wprost z ustawy PoSWiN w sytuacji, gdy przepisy ustawy nie zawierają upoważnienia do określenia w statucie dodatkowych wymagań.

 • w § 10 uchyla się ust. 1 i 2 (dotychczasowe brzmienie obu ust.: 1. Rada Uczelni wskazuje kandydata na przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu. 2. Kandydata wskazuje się spośród członków Rady Uczelni pochodzących spoza wspólnoty uczelni )

Uzasadnienie: w opinii MNiSW statut nie może ograniczać kompetencji senatu do wyboru przewodniczącego rady uczelni poprzez związanie senatu decyzją innego podmiotu (np. członkowie rady uczelni wyznaczają senatowi kandydata na przewodniczącego rady).

 • w § 15 uchyla się ust. 2 (dotychczasowe brzmienie ust. 2: Prorektorem może być nauczyciel akademicki spełniający wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 4 ustawy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w dniu powołania nie ukończył 67 roku życia)

Uzasadnienie: w opinii MNiSW statut nie może wprowadzać dodatkowych wymagań dla osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych, niewynikających z ustawy PoSWiN.

 • Uchyla się § 18 ust. 2 (dotychczasowe brzmienie ust. 2: Członkostwa w Senacie nie można łączyć z pełnieniem funkcji Rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, kwestora i członkostwem w Radzie Uczelni)

Uzasadnienie: jak w pkt 1 i 3.

 • W § 24 uchyla się ust. 5 (dotychczasowe brzmienie: 5. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być pracownik PK, posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, który do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończył 67 roku życia).

Uzasadnienie:  jak w pkt 3.

 • w § 25 uchyla się ust. 4 (dotychczasowe brzmienie: Kierownikiem pozawydziałowej jednostki dydaktycznej może być pracownik PK, który do dnia powołania nie ukończył 67 roku życia).

Uzasadnienie: jak w pkt 3.

 • w § 26 uchyla się ust. 4 (dotychczasowe brzmienie: Kierownikiem jednostki, o której mowa w ust. 1 może być pracownik PK, który do dnia powołania nie ukończył 67 roku życia).

Uzasadnienie: jak w pkt 3.

 • w § 28 uchyla się ust. 3 i 4 (dotychczasowe brzmienie ust. 3 i 4: 3. Kierownikiem centrum naukowo-badawczego i dydaktycznego może być pracownik PK posiadający co najmniej stopień doktora, który do dnia powołania nie ukończył 67 roku życia. 4. Kierownikiem jednostki samofinansującej się może być osoba o wykształceniu odpowiadającym specyfice jednostki, bez ograniczeń wymienionych w ust. 3. )

Uzasadnienie: jak w pkt 3.

 •  w § 34 uchyla się ust. 2 i ust. 4. (dotychczasowe brzmienie ust 2 i 4: 2.Dziekanem może być pracownik PK, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, który do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończył 67 roku życia, deklarujący co najmniej 75% działalności naukowej
  w wydziałowej dyscyplinie naukowej obowiązującej na danym wydziale.4. Ta sama osoba może być dziekanem nie więcej niż 2 następujące po sobie kadencje
  )

Uzasadnienie: jak w pkt 3.

 • § 34 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Rektor powołuje dziekana po zaopiniowaniu kandydatów przez społeczność akademicką wydziału. (dotychczasowe brzmienie ust. 8: Rektor powołuje na dziekana kandydata, który uzyskał pozytywną opinię społeczności akademickiej wydziału, z zastrzeżeniem ust. 11.)

w § 34 uchyla się ust. 11 (dotychczasowe brzmienie ust. 11.W przypadku, gdy kandydat na dziekana nie został zaopiniowany pozytywnie, procedurę powtarza się. Jeżeli powtórzona procedura nie przyniesie pozytywnego wyniku, Rektor powołuje dziekana bez zasięgania opinii rady naukowej wydziału i społeczności wydziału).

Uzasadnienie: W opinii MNiSW zapisy statutu nie mogą ograniczać wyłącznej kompetencji rektora do powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczychi ich odwoływania np. poprzez uzależnienie decyzji rektora od wskazania jedynego kandydata przez inny podmiot. Dotychczasowy zapis zmuszał rektora do powołania tego z kandydatów, który został pozytywnie zaopiniowany przez społeczność akademicką wydziału. Wskutek zmiany opinia społeczności akademickiej wydziału nie będzie wiążąca dla rektora przy podejmowaniu decyzji o powołaniu osoby do pełnienia funkcji dziekana.

 • w § 35 uchyla się ust. 2 i 4 (dotychczasowe brzmienie ust. 2 i 4: 2. Prodziekanem może zostać nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora, który w momencie rozpoczęcia kadencji nie ukończył 67 roku życia. 4 Ta sama osoba może być prodziekanem nie więcej niż 2 następujące po sobie kadencje.)

Uzasadnienie: jak w pkt 3.

 • W § 36 uchyla się ust. 2 i 4 (dotychczasowe brzmienie ust. 2 i 4: 2. Kierownik powinien posiadać tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach kierownikiem katedry może być osoba posiadająca stopień doktora. 4 Kierownikiem może być osoba, która do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyła 67 roku życia).

Uzasadnienie: jak w pkt 3.

 • w § 37 uchyla się ust. 2 i 3 (dotychczasowe brzmienie ust. 2: Kierownik powinien posiadać co najmniej stopień doktora, a w przypadku jednostki akredytowanej, kwalifikacje wynikające z wymagań akredytacyjnych. 3 Kierownikiem może być osoba, która do dnia powołania nie ukończyła 67 roku życia).
 • § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Funkcje prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, kwestora, dyrektora szkoły doktorskiej, kierownika jednostki pozawydziałowej, kierownika centrum naukowo-badawczego lub dydaktycznego, kierownika innej jednostki samofinansującej się, kierownika katedry,  kierownika laboratorium lub innej jednostki akredytowanej są funkcjami kierowniczymi w rozumieniu art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zmiana polega na dodaniu funkcji prodziekana do funkcji kierowniczych.

Uzasadnienie: do tej pory funkcja prodziekana nie była funkcją kierowniczą w rozumieniu ustawy PoSWiN. Dodanie prodziekana do grupy funkcji kierowniczych wiąże się z kwestiami praktycznymi – zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie studiów pewne rodzaje dokumentów (duplikat dyplomu, suplement do dyplomu) mogą podpisywać upoważnione przez rektora osoby pełniące funkcje kierownicze.

 • § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do pełnienia funkcji kierowniczej może zostać powołana osoba spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy” (dotychczasowe brzmienie ust. 2: „2. Do pełnienia funkcji kierowniczej może zostać powołana osoba spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy,  dla której PK jest podstawowym miejscem pracy”).

Uzasadnienie: jak w pkt 3.

 • w § 38 uchyla się ust. 3 (dotychczasowe brzmienie ust. 3: Nie można jednocześnie pełnić więcej niż jednej funkcji kierowniczej na PK).

Uzasadnienie: jak w pkt 3.

 • 1) § 76 otrzymuje brzmienie:

§ 76.

 1. Studenci i doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych
  w ustawie.
 2. Senat powołuje Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów i Doktorantów oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów i Doktorantów. W skład każdej komisji wchodzi sześciu nauczycieli akademickich, czterech studentów i czterech doktorantów.
 3. Kadencje komisji dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów trwają 4 lata i rozpoczynają się o rok później, niż kadencja Senatu.
 4. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 2, zgłaszają spośród nauczycieli akademickich dziekani, a spośród studentów i doktorantów właściwe organy samorządu studentów i doktorantów.
 5. Mandat członka komisji zwolniony w trakcie kadencji zostaje niezwłocznie obsadzony w tym samym trybie, co przy powoływaniu komisji.
 6. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów.
 7. Do składu orzekającego komisji dyscyplinarnych wchodzi: przewodniczący, którym jest  nauczyciel akademicki, dwóch nauczycieli akademickich oraz odpowiednio: dwóch studentów lub dwóch doktorantów. Składy orzekające ustala każdorazowo przewodniczący komisji.
 • uchyla się § 77

Uzasadnienie: Propozycja zakłada utworzenie jednej komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów i jednej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów (zamiast oddzielnych komisji dla studentów i doktorantów). Spraw dyscyplinarnych dotyczących doktorantów jest bardzo mało, nie ma potrzeby powoływania osobnych komisji i angażowania tak wielu pracowników do udziału w nich. Zmiana weszłaby w życie 1 września 2021 r. (gdy zaczyna się kolejna kadencja komisji).

 • w § 84 uchyla się ust. 3 (dotychczasowe brzmienie ust. 3: Pełnienie funkcji dziekana w kadencji, o której mowa w ust. 1 nie wlicza się do limitu, o którym mowa w § 34 ust. 4 i nie wymaga spełnienia wymogów określonych w § 34 ust. 2. )

Uzasadnienie: W zawiązku z uchyleniem § 34 ust. 2 i 4 zapis stał się bezprzedmiotowy.

 • § 9 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie: 5. Rektor może odwołać dziekana „1) z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii rady naukowej wydziału” (dotychczasowe brzmienie pkt 1 : z własnej inicjatywy po uzyskaniu zgody rady naukowej wydziału wyrażonej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków).

Uzasadnienie:  jak w pkt. 10.

 • W Załączniku nr 6 dodaje się ust. 16 i 17 o brzmieniu:

16. Posiedzenia organów kolegialnych uczelni oraz innych ciał kolegialnych mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

 1. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
 2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
 3. – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
  17. Zasady przeprowadzania posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają odpowiednio organy kolegialne i inne ciała kolegialne.

Uzasadnienie: Uzupełnienie regulaminu pracy organów kolegialnych o zapisydotyczące przeprowadzania posiedzeń zdalnych, w związku ze zmianą w ustawie PoSWiN wprowadzającą możliwość przeprowadzania posiedzeń organów uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Politechniki Krakowskiej