Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Harmonogram

30 LISTOPADA 2018 Termin przypisania nauczycieli akademickich i pracowników naukowych do dyscyplin naukowych według nowej klasyfikacji.
1 STYCZNIA 2019 Wejście w życie większości przepisów finansowych ułatwiających funkcjonowanie uczelni.

Rozpoczęcie działalności przez Komisję Ewaluacji Nauki.

I I II KWARTAŁ 2019 Ogłoszenie pierwszych edycji konkursów „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz „Regionalna inicjatywa doskonałości”.
30 KWIETNIA 2019 Ostatni dzień, w którym można wszcząć przewód doktorski, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora na dotychczasowych zasadach.
1 MAJA 2019 Rozpoczęcie nadawania stopni naukowych zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin.
DO 31 MAJA 2019 Ogłoszenie zasad pierwszej rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2019/2020.
DO 30 CZERWCA 2019 Powołanie pierwszych rad uczelni na podstawie przepisów przejściowych.
30 WRZEŚNIA 2019 Ostatni dzień, w którym można uzyskać stopień nadany przez radę jednostki uczelni.
1 PAŹDZIERNIKA 2019 Wejście w życie nowych statutów i regulaminów studiów.

Postępowania w sprawie stopni i tytułów wszczynane według nowych zasad.

30 CZERWCA 2020 Ostatni termin, w którym można złożyć wniosek o nadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, na podstawie zasad przejściowych.
31 SIERPNIA 2020 Koniec kadencji rektorów wybranych w 2015, 2016 i 2017 r.
1 PAŹDZIERNIKA 2020 Wejście w życie przepisów dotyczących oceny kompleksowej przeprowadzanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.
31 GRUDNIA 2021 Umorzenie wszczętych na dotychczasowych zasadach i niezakończonych przewodów doktorskich oraz postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
IV KWARTAŁ 2021 Wyniki nowej ewaluacji nauki z uwzględnieniem nowych zasad i kategorii (C, B, B+, A, A+) i przyznanie na ich podstawie uczelniom i instytutom naukowym uprawnień do nadawania stopni.