Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Do końca października zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni

Do końca października zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni

Do końca października br. można zgłaszać kandydatów do nowej Rady Uczelni PK. Procedura wyłaniania członków drugiej w historii PK Rady toczy się zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu PK.

Zbliża się koniec pierwszej kadencji Rady Uczelni PK. W grudniu 2020 r.  Senat wybierze nowy skład tego organu, który rozpocznie kadencję 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z §7 załącznika nr 4 do Statutu PK „Ordynacja wyborcza”, wyboru członków Rady dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora lub co najmniej 5 członków Senatu. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na piśmie do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, w terminie do końca października br. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie kandydata o spełnianiu przez niego wymogów, o których mowa w § 8 ust. 3 Statutu, oraz o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Ewentualne zgłoszenia kandydatów, wraz z oświadczeniami, można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarza rektora: rdudek@pk.edu.pl.

Rada Uczelni jest organem kolegialnym PK. Zgodnie ze Statutem PK w jej skład wchodzi 6 członków (3 ze wspólnoty uczelni i 3 spoza wspólnoty), powoływanych przez Senat oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Zgodnie z ustawą członkiem rady uczelni może być osoba, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

4) nie była karana karą dyscyplinarną;

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.

z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1;

7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.

Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu. Ta sama osoba może być członkiem rady uczelni nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Przewodniczącym rady uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni, wybrany przez Senat.

Do zadań Rady Uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej  i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych w statucie.