Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Projekt Regulaminu Organizacyjnego PK na ostatniej prostej

Projekt Regulaminu Organizacyjnego PK na ostatniej prostej

Trwają prace nad nowym Regulaminem Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej. To jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych uczelni, których przyjęcie wynika z wymagań Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutu PK. Nowy regulamin ma powstać do końca lutego 2021 r.

Prace nad Regulaminem – na zlecenie rektora PK – prowadzą Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni oraz Dział Organizacyjny PK. – Nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej zastąpi dotychczas obowiązujące „Regulamin organizacyjny administracji PK” oraz regulaminy organizacyjne wydziałów i jednostek pozawydziałowych. Znajdą się w nim zapisy dotyczące struktury uczelni, zakresu zadań poszczególnych jednostek PK w ramach tej struktury oraz organizacji,  zasad i zakresu działań jednostek administracji uczelni – wyjaśnia Maciej Zając, kierownik Działu Organizacyjnego PK.  

Opracowywanie regulaminu trwa od kilku miesięcy i ma bardzo szeroki zakres. Pracownicy Biura Strategii i Rozwoju Uczelni oraz Działu Organizacyjnego dokonują m.in. analizy zadań jednostek, wynikających z obecnie obowiązujących regulaminów oraz ich weryfikacji – poprzez porównanie z pracami faktycznie realizowanymi. – Priorytetem jest usystematyzowanie i ujednolicenie zapisów regulaminu organizacyjnego oraz usunięcie z niego opisów pojedynczych czynności na rzecz zawarcia w nim szerzej ujętych, merytorycznych obszarów działalności jednostek organizacyjnych  uczelni – mówi Agnieszka Kostecka-Stec, kierownik Biura Strategii i Rozwoju Uczelni.

Zakres obowiązków, aktualnie realizowanych przez działy i jednostki PK, zmieniał się w ostatnich latach m.in. w związku z rozwojem uczelni, nowymi potrzebami PK, realizacją rozmaitych projektów uczelnianych lub nowymi obowiązkami szkół wyższych, wynikającymi choćby ze zmian w prawie. Niektórych zadań ubywało (choćby dzięki informatyzacji), ale często też przybywało nowych działań. Zidentyfikowanie i przypisanie do właściwych jednostek zadań, które nie były dotąd opisane w żadnym regulaminie lub nie były przypisane do zakresu obowiązków żadnej jednostek, a uczelnia i jej pracownicy je wypełniali – jest ważnym elementem prac nad nowym dokumentem. – W kompletowaniu wszystkich tych  informacji, zwłaszcza o obecnych, faktycznych obowiązkach poszczególnych działów nieocenioną pomocą służą nam kierownicy i pracownicy jednostek – podkreśla koordynująca tę część prac Anna Czaja z Biura Strategii i Rozwoju PK.

Zapisy nowego regulaminu mają mieć bardziej ogólny charakter, a nie być  szczegółowym opisem pojedynczych czynności czy też procesów, przypisanych do danego działu czy jednostki.  Ta wizja dokumentu wynika z potrzeby nadania mu prorozwojowego charakteru i uniwersalnej – w dłuższej perspektywie czasowej – formy.  Projekt dokumentu będzie przedstawiony do konsultacji przedstawicielom społeczności uczelni – władzom i kadrze kierowniczej uczelni, a za jej pośrednictwem wszystkim pracownikom działów i jednostek.

Nowy Regulamin organizacyjny uczelni zostanie wprowadzony na podstawie zarządzenia rektora, po zaopiniowaniu projektu przez Radę Uczelni. Ostateczny termin wejścia w życie dokumentu, określony w przepisach przejściowych Statutu PK,  to 28 lutego 2021 r. To końcowa data na dostosowanie struktury wydziałów do wymogów określonych w Statucie PK.