Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Reforma na Politechnice Krakowskiej

Szanowni Państwo!

Politechnika Krakowska kroczy drogą zmian. Zapoczątkowała je nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która dotyczyła kluczowych obszarów działalności uczelni – ustroju, finansowania, zakresu autonomii, sposobu zarządzania. Wymusiła przygotowanie nowego statutu oraz wielu innych nowych przepisów wewnętrznych. Wiąże się także ze zmianami organizacyjnymi na PK. W kadencji 2020-2024 będziemy kontynuować reformy. Chcemy, by Politechnika Krakowska była uczelnią z czołówki europejskiej, śmiało realizującą misję edukacyjną oraz badawczą, dumną z poziomu badań naukowych i kształcenia. Dotychczasowe sposoby osiągania ambitnych celów uzupełnimy o nowe lub zoptymalizowane narzędzia. Zapraszam do współuczestniczenia w inicjatywach, służących rozwojowi uczeli. Wierzę w moc współpracy i wzajemnej życzliwości. Wiem, że nie stoją w sprzeczności ze zdrową konkurencją i inspirującą atmosferą pracy.
Deklaruję dalszą otwartość na pomysły i pytania płynące ze społeczności PK.
Zapraszam do śledzenia strony "Reforma na PK" i korzystania z niej jako forum wymiany opinii.

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Rektor Politechniki Krakowskiej

AKTY PRAWNE

Treść ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Więcej
HARMONOGRAM

Kalendarium reformy i harmonogram planowanych zmian

Więcej
REFORMA NA POLITECHNICE

Działania na PK w związku z reformą w szkolnictwie wyższym

Więcej

AKTUALNOŚCI

Przyjęto „Strategię Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025”

Kształcenie, badania naukowe, zarządzanie i organizacja, współpraca z otoczeniem – to obszary, w których realizowana będzie przyjęta przez Senat PK w czerwcu 2021 r., nowa „Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na[…]

Read more

Projekt Strategii rozwoju PK w konsultacjach społeczności uczelni

Rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił Senatowi PK podczas majowego posiedzenia projekt „Strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026”. Dokument został przekazany do konsultacji społeczności PK. Potrwają do 9 czerwca. Projekt[…]

Read more

Poszukiwani naukowcy z PK chętni do pełnienia funkcji opiekunów naukowych

Centrum Ttransferu Technologii PK do 15 czerwca 2021 r. zbiera oferty potencjalnych opiekunów naukowych PK. Poszukiwani są naukowcy zainteresowani przyjęciem do swoich zespołów postdoców, obecnie pracujących za granicą. Zgłoszenia poprzez[…]

Read more

Politechnika energooszczędna i bardziej zielona

Zespół ds. Ekoinnowacji powołano na Politechnice Krakowskiej. To pierwsze takie gremium na PK. Będzie inspirować i koordynować ogólnouczelniane inicjatywy proekologiczne, związane m.in. z ochroną środowiska i klimatu, wspieraniem zrównoważonego rozwoju[…]

Read more
KOMENTARZE MNISW

Nowa ustawa w praktyce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera wprowadzanie przepisów nowej ustawy na uczelniach poprzez udzielanie odpowiedzi i komentarzy dot. przepisów na stronie:

konstytucjadlanauki.gov.pl
PRZEWODNIK PO SYSTEMIE SZKOLNICTWA

MNiSW opublikowało przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Więcej
WSZYSTKO O EWALUACJI JAKOŚCI NAUKI

MNiSW wyjaśnia system ewaluacji jakości działalności naukowej – przedstawia kryteria oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, wzory pozwalające obliczyć sloty.

Więcej
WYKAZ WYDAWNICTW MONOGRAFII NAUKOWYCH

728 pozycji znalazło się  w nowym, rozszerzonym we wrześniu 2020 r. wykazie wydawnictw monografii naukowych. 

Więcej
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa ustawa zainicjowała wiele zmian na polskich uczelniach. Na towarzyszące ich wprowadzaniu najczęstsze pytania odpowiada MNISW.

Więcej

OPINIE I PYTANIA

Czekamy na Państwa opinie, propozycje i pytania związane z wprowadzeniem nowej ustawy na PK.

Zgłoszone wnioski i propozycje rozwiązań będą przedmiotem analiz władz uczelni i zespołów zajmujących się poszczególnymi obszarami w ramach ustawy. Odpowiedzi na pytania udzielać będą rektor, prorektorzy, kwestor PK, a także kanclerz oraz szefowie działów we właściwych dla siebie obszarach. 
Opinie i pytania można przesłać mailowo na adres:
reforma@pk.edu.pl
Prof. Andrzej Białkiewicz

Rektor PK

Prof. Dariusz Bogdał

Prorektor ds. nauki

Dr hab. Jerzy Zając

Prorektor ds. kształcenia

Dr inż. Marek Bauer

Prorektor ds. studenckich

Dr hab. Tomasz Kapecki

Prorektor ds. ogólnych

Małgorzata Kurowska

Kwestor PK