Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Pytania i odpowiedzi

Pytania związane z wprowadzeniem nowej ustawy na PK można przesłać mailowo na adres:

reforma@pk.edu.pl

Do kiedy i jak złożyć oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny naukowej i zaliczeniu do liczby N pracowników?

Prof. Jan Kazior, rektor PK: – Pracownicy, których działalność jest związana z prowadzeniem działalności naukowej, muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 1818). Pierwsze deklaracje należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Wzór oświadczeń oraz zasady ich składania na Politechnice Krakowskiej są właśnie przygotowywane i zostaną ogłoszone wkrótce za pośrednictwem strony reforma.pk.edu.pl oraz serwisu BIP PK. Pracownicy zostaną o nich powiadomieni także przez swoich bezpośrednich przełożonych. Pytania w tej sprawie można kierować mailowo na adres: reforma@pk.edu.pl
MNiSW wydało ogólny komentarz  dot. przypisywania się pracowników do dyscyplin, który może być przydatny przy  podejmowaniu decyzji – czytaj więcej

 

W jaki sposób organy dokonujące ewaluacji będą ustalały czy dana publikacja jest z określonej dyscypliny?  Jak będzie oceniony dorobek osoby, która zadeklarowała „przynależność’ do jednej z dyscypliny – np. nauki chemiczne, a publikację będzie miała w drugiej – np. inżynierii chemicznej, ponieważ prac będzie miała elementy inżynierskie?

Prof. Jan Kazior, rektor PK: – Jak informuje MNiSW ministerialny wykaz czasopism punktowanych  poznamy w I połowie 2019 roku, obecnie trwają prace nad nim i konsultacje środowiskowe. Do 16 listopada br. MNiSW czeka na uwagi dotyczące przypisania czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. Resort oficjalnie wyjaśnia, że przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. „Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę – wyjaśnia MNiSW w komentarzu na swojej stronie. Jestem przekonany, że bez względu na to, jaki będzie ostateczny kształt rozporządzeń i wytycznych MNISW, spokojna, twórcza praca pozwoli na uzyskiwanie stosownej liczby punktów. Osoby systematycznie pracujące nie powinny mieć problemów z wysoką oceną publikacji.

Czy na PK będą nadal wydziały?

Prof. Jan Kazior, rektor PK: – W gronie władz uczelni PK oraz dziekanów wydziałów i innych przedstawicieli społeczności naszej uczelni trwają dyskusje na temat optymalnej struktury PK, która będzie odpowiadać nowym przepisom, a nam ułatwi prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej. Nowa ustawa daje uczelniom większą swobodę w definiowaniu struktury uczelni i jej organów. Zgodnie z nią wydziały mogą, ale nie muszą być jednostkami uczelni. Wstępne dyskusje na PK wskazują, że z punktu widzenia organizacyjnego, dla nas najbardziej korzystne byłoby, aby każda z przewidzianych do uruchomienia na PK dyscyplin mogła być prowadzona przez określony wydział. Sprzyja takiemu rozwiązaniu zbieżność pomiędzy zaproponowanymi pracownikom przez władze uczelni dyscyplinami naukowymi (według nowej  klasyfikacji), a dotychczasową działalnością naukową i dydaktyczną naszych wydziałów. Obszary badawcze w ramach siedmiu wstępnie wskazanych nowych dyscyplin pokrywają się w dużej części z aktywnością naukową pracowników siedmiu naszych obecnych wydziałów, przy czym bierzemy pod uwagę, że nie zawsze utrzymanie danej dyscypliny w ramach jednego wydziału będzie możliwe. Ogólnie zakładamy jednak, że korzystne będzie skupienie pracowników przypisanych do danej dyscypliny na wspólnym wydziale. Wynika to z nowych zasad oceny uczelni poprzez ewaluację uprawianych na niej dyscyplin naukowych, co wymaga od nas szczególnej troski o właściwe zarządzanie rozwojem naukowym pracowników reprezentujących na PK daną dyscyplinę. Rozważamy ponadto powołanie rad naukowych dyscyplin, na których czele staną osoby (kierownicy) odpowiedzialne za kreowanie długofalowej polityki rozwoju danej dyscypliny naukowej na PK i wspieranie rozwoju naukowego pracowników ją reprezentujących. Do zadań kierowników rad dyscyplin należeć też będzie m.in.: monitorowanie realizacji polityki naukowej w ramach dyscypliny, organizowanie zespołów badawczych, inicjowanie aktywności grantowej pracowników PK i i monitorowanie realizacji projektów grantowych, nadzór nad aktywnością publikacyjną pracowników w ramach dyscypliny. Konieczne więc będzie także ustalenie (prawdopodobnie w statucie) sposobu wyłaniania rad naukowych dyscyplin i powoływania ich kierowników oraz zdefiniowanie relacji między radami naukowymi dyscyplin i ich kierownikami, a władzami wydziałów (w ich obecnym rozumieniu). Zakładamy w tej materii daleko posuniętą współpracę na wszystkich szczeblach funkcjonowania uczelni, tak, by z czasem ewolucyjnie przechodzić z zarządzania uczelnią opartego na strukturze tradycyjnej (wydziały, instytuty) do zarządzania skoncentrowanego na zadaniach badawczych i dydaktycznych (macierzowego).

 Czy adiunkci, zatrudnieni do tej pory i nie zmieniający warunków zatrudnienia  nadal zobowiązani są   do zrobienia habilitacji? Pytanie dotyczy  pracowników naukowo-dydaktycznych, przede wszystkich adiunktów, do tej pory zatrudnionych na podstawie mianowania.

Prof. Tadeusz Tatara, prorektor PK ds. nauki: Zgodnie z nową ustawą POSWiN (Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce), art. 116 ust 4 pkt 2, nie ma już obowiązku uzyskania stopnia dr, stopnia dr hab. lub tytułu profesora jako wymogu zatrudnienia na konkretnym stanowisku. Do czasu wprowadzenia nowego Statutu PK, zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy POSW (Prawo o Szkolnictwie Wyższym).

Czy przechodząc teraz ze stanowiska adiunkta na stanowisko dydaktyczne można ubiegać się o  redukcję pensum?

 Prof. Tadeusz Tatara, prorektor PK ds. nauki: – Generalnie nie, ale w szczególnych przypadkach (np. podejmowanie działań badawczych lub innych, związanych z czasowym zwiększeniem obowiązków organizacyjnych) wystąpienie takie będzie indywidualnie rozpatrywane.

W perspektywie kontynuacji zatrudnienia dla osób w wieku przedemerytalnym przechodzących z mianowania na umowę o pracę: czy nowa umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony, czy tylko na czas określony? 

Prof. Jan Kazior, rektor PK:  – Odpowiedź nie jest określona w przepisach prawa pracy, ale decyzje w tym zakresie podejmuje Rektor. Zgodnie z zasadami obowiązującymi od wielu lat na PK i sformułowanymi w procedurze zatrudniania emerytowanych pracowników (dostępna w SIP w serwisie kadrowym), osoby, które przeszły już na emeryturę nie mogą być zatrudniane na czas nieokreślony.
W przypadku osób w wieku przedemerytalnym, czyli takich, które jeszcze wieku emerytalnego nie osiągnęły, decyzję każdorazowo i indywidualnie podejmuje Rektor w zależności od sytuacji, osoby i potrzeb jednostki.

Czy pracownik dydaktyczny może złożyć oświadczenie o przypisaniu się do dyscypliny? Czy są to pracownicy „biorący udział” w prowadzeniu działalności naukowej?

 Prof. Tadeusz Tatara, prorektor PK ds. nauki: – Obecnie oświadczenia składają pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni.

Czy osoba zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktycznym ma prawo nie złożyć oświadczenia upoważniającego podmiot zatrudniający do zaliczenia do liczby N?

 Prof. Tadeusz Tatara, prorektor PK ds. nauki: –  Nie ma takiej możliwości.

Czy można sobie wyobrazić sytuację, w której pracownik zatrudniony jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym, składa oświadczenie o uprawianej dyscyplinie, ale nie składa oświadczenia o zaliczeniu do liczby N?

Prof. Tadeusz Tatara, prorektor PK ds. nauki:  – Taka sytuacja nie jest dopuszczalna.

Czy możliwa jest sytuacja, w której pracownik składa oświadczenie, upoważniające podmiot zatrudniający do zaliczenia go do N, jednak uczelnia nie korzysta z tego  upoważnienia i nie zalicza go do liczby N?

Prof. Tadeusz Tatara, prorektor PK ds. nauki: – Taka sytuacja nie jest możliwa.

Jakie przepisy obowiązują obecnych doktorantów?

MNiSW (konstytucjadlanauki.gov.pl): – Doktoranci, którzy rozpoczną studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach. (odp. z 27.07.2018 r.)

Czy proponowane przez MNiSW powszechne stypendia dla doktorantów będą obowiązywać już od najbliższego roku akademickiego 2018/2019?

MNiSW (konstytucjadlanauki.gov.pl): – Doktoranci, którzy rozpoczną studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach. Nowe zasady, wprowadzające powszechny system stypendiów doktoranckich, dotyczyć będą doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich – od 1 października 2019 r. (odp. 27.07.2018 r.)

Ile wynosić będą stypendia dla doktorantów studiujących na dotychczasowych zasadach?

MNiSW (konstytucjadlanauki.gov.pl): Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi nie mniej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 października 2018 r., tj. nie mniej niż 1470 zł. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor. (odp. z 10.01.2019 r.)