Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych na PK

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych na PK

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych powstanie na PK. Powołanie nowej jednostki pozawydziałowej pozytywnie zaopiniował Senat uczelni kadencji 2020-2024 we wrześniu br. podczas pierwszego posiedzenia. Poparł też kandydaturę dr hab. inż. Pawła Ocłonia, prof. PK na stanowisko jego dyrektora.

Ideę Centrum zaprezentował podczas wrześniowego posiedzenia rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Powołanie CDBN było jednym z punktów jego programu wyborczego. Jako priorytety wskazał w nim m.in.  poprawę efektywności naukowej i uzyskanie wysokiej oceny dorobku PK i jej pracowników w ramach przyszłorocznej ewaluacji dyscyplin naukowych. Wsparciu rozwoju naukowego pracowników i doktorantów PK  służyć ma m.in. powołanie Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które będzie pomagać przy sporządzaniu wniosków o projekty badawcze oraz opracowywaniu wysoko punktowanych artykułów naukowych, wspierać i inicjować międzywydziałową współpracę badawczą i publikacyjną pracowników PK.

Główne obszary działalności i cele CDBN

 • Parametryzacja
  – Monitorowanie procesu parametryzacji (ewaluacja –analiza i symulacja wzorów MNiSW oraz inżynieria liczb N i K)
  – Poprawa wyników ewaluacji okresowej
 • Publikacje
  – Wspieranie Pracowników PK w zakresie rozwoju naukowego, poprawa jakości publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych PK
  – Numery specjalne czasopism za 140 pkt. lub więcej dla publikacji interdyscyplinarnych
 • Zespoły interdyscyplinarne
  – Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, które będą wspólnie publikować wysokopunktowane artykuły naukowe oraz przygotowywać wnioski projektowe z korzyścią dla wielu dyscyplin naukowych (brak podziału punktów na autorów)
  – Szkolenia dla pracowników PK z przygotowania artykułów naukowych oraz wniosków projektowych
 • Projekty
  – Zarządzanie procesami i usprawnianie przygotowywania wniosków projektowych NCN, NCBiR, Horyzont
  – Zwiększenie efektywności pozyskiwania grantów NCN, NCBiR, H2020 i Horizon Europe.
  – Poprawa komunikacji CTT – Wydziały, w celu efektywnego przygotowywania projektów i transferu technologii
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  – Stymulowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  – Poprawa współpracy naukowej z zagranicznymi uczelniami przez wspólne publikacje i projekty

 

Członkami CDBN będą pracownicy naukowi o wyróżniających się osiągnięciach naukowych w dyscyplinie (po jednym samodzielnym pracowniku z każdej dyscypliny). W jego ramach działać będą Rada Naukowa oraz zespoły interdyscyplinarne. Centrum zostanie powołane zarządzeniem rektora, podobnie jak jego dyrektor. Senat PK pozytywnie zaopiniował na to stanowisko kandydaturę  dr. hab. inż. Pawła Ocłonia, prof. PK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.