Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Rzecznik akademicki wesprze naukową społeczność PK

Od 1 marca 2020 r. na Politechnice Krakowskiej działalność rozpoczął rzecznik-mediator. Będzie wsparciem dla nauczycieli akademickich. – Zadaniem rzecznika akademickiego będzie świadczenie poufnej i nieformalnej pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów, rozpatrywanie skarg i apelacji naukowców, związanych z realizacją prac badawczych oraz zatrudnieniem, w tym także kwestii dotyczących konfliktów między opiekunami naukowymi a początkującymi naukowcami –…
Przeczytaj więcej

Nowy regulamin wynagradzania pracowników PK

4 marca 2020 r. rektor PK prof. Jan Kazior wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej. To jeden z ostatnich dokumentów wewnętrznych, którego modyfikacji wynikała z reform przeprowadzanych na PK, związanych m.in. ze zmianami w przepisach wyższego rzędu (ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie PK). Prace nad nowym…
Przeczytaj więcej

Wszystko o nowych zasadach ewaluacji i kategoryzacji – prezentacja

Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki został przedstawiony społeczności Politechniki Krakowskiej na lutowym spotkaniu na PK. Prezentacji nowych zasad oceny dokonał  przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki prof. Błażej Skoczeń. – Ewaluacja będzie miała radykalny wpływ na byt i rozwój uczelni. Będzie m.in. podstawą do uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych…
Przeczytaj więcej

O wynagrodzeniach, nagrodach i premiach na spotkaniu rektora PK z pracownikami

Projekt zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PK był tematem lutowego spotkania rektora PK prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Dokument ma być przyjęty do końca marca 2020 r. Przy jego tworzeniu położono nacisk na motywacyjny charakter zapisów dot. wynagradzania na PK, w tym szczególnego premiowania finansowego aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. Podczas swojego wystąpienia rektor…
Przeczytaj więcej

17 lutego spotkanie rektora ze społecznością PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior zaprasza pracowników uczelni na spotkanie, które odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 10 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „DZIAŁOWNIA”. Podczas spotkania zostaną m.in. przekazane informacje dotyczące bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni (nowy regulamin wynagradzania pracowników, ocena nauczycieli akademickich). Zasadniczym punktem spotkania z pracownikami…
Przeczytaj więcej

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 na PK

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0. powstanie na Politechnice Krakowskiej. W styczniu 2020 r. Senat PK pozytywnie zaopiniował utworzenie nowej jednostki pozawydziałowej i powołanie na jej dyrektora dr hab. inż. Kseni Ostrowskiej, prof PK z Wydziału Mechanicznego. – Przemysł 4.0 jest określeniem zbiorczym dla wszelkich innowacji technicznych, jak również koncepcji organizacji łańcucha elementów, które zmieniają…
Przeczytaj więcej

Ocena nauczycieli akademickich – od 2020 roku według nowych zasad

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła przepisy dotyczące oceny nauczycieli akademickich. W grudniu 2019 r. zarządzenie w tej sprawie, dotyczące zasad oceny obowiązujących na Politechnice Krakowskiej od 2020 roku, ogłosił rektor PK. Zgodnie z  art. 128 nowej ustawy PoSWiN  kryteria  oceny  okresowej  dla  poszczególnych  grup  pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i…
Przeczytaj więcej

Zmiany w wykazie czasopism i wydawnictw – grudniowa aktualizacja

30404 czasopisma naukowe obejmuje nowy, opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2019 r,. wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. To wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Z kolei w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677…
Przeczytaj więcej

Nowa jednostka pozawydziałowa PK

Kolegium Nauk Społecznych rozpocznie 1 stycznia 2020 r. działalność na PK. To nowa jednostka pozawydziałowa uczelni. Powstanie w wyniku przekształcenia Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) wraz z tworzącymi go Zakładem Ekonomii, Zarządzania i Marketingu i Zakładem Filozofii, Etyki i Socjologii. Pozytywną opinię w sprawie przekształcenia dotychczasowych jednostek uczelni w…
Przeczytaj więcej

Pierwszy konkurs studencki rozstrzygnięty!

Szesnaście inżynierskich projektów zostanie dofinansowanych w pierwszej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Na realizację innowacyjnych pomysłów studentów uczelnia przeznaczy kilkaset tysięcy złotych. Na konkurs, ogłoszony w październiku br., wpłynęło 28 projektów, skupiających 198 studentów. Większość uczestników konkursu należy do kół naukowych PK. Największą aktywnością wykazali się studenci Wydziału Mechanicznego.…
Przeczytaj więcej