Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Pierwszy taki Senat w historii – PK w czasie walki z koronawirusem

Pierwszy taki Senat w historii – PK w czasie walki z koronawirusem

W wyjątkowej formule pracował podczas marcowego  posiedzenia Senat Politechniki Krakowskiej. W środę 25 marca 2020 r. Sala Senacka PK była pusta, ale dzięki narzędziom elektronicznym posiedzenie Senatu się odbyło. Głosowania nad uchwałami w sprawach jawnych były zdalne. W związku z epidemią koronawirusa cała Politechnika Krakowska pracuje w nadzwyczajnym trybie. Zajęcia dydaktyczne ze studentami w tradycyjnej formie zostały zawieszone, odbywają się natomiast za pośrednictwem narzędzi  do e-learningu. Również pracownicy uczelni, zgodnie zarządzeniem rektora z 16 marca, zostali zobowiązani do pracy zdalnej. Uczelnia podjęła działania pomocowe dedykowane studentom, których kryzys związany z koronawirusem mógł pozbawić środków na utrzymanie.

Senat w zdalnej formie

Podczas przeprowadzonego  zdalnie w środę 25 marca 2020 r. posiedzenia Senatu PK (pierwszego takiego w historii uczelni) głosowano w sprawach jawnych. Procedowano uchwały,  zaprezentowane wcześniej w senackim serwisie internetowym w formie projektów i ich omówień. W głosowaniach wzięło udział 58 na 59 senatorów PK. Przyjęto wszystkie 12 uchwał, które były w porządku obrad, wśród nich m.in. uchwały dydaktyczne, związane z otwarciem – od roku akademickiego 2020/2021 –  kształcenia na nowym kierunku studiów  na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetykigeoinformatyce. Przyjęto program kształcenia na nim, a także zmiany w innych uchwałach dydaktycznych, związane z powołaniem nowego kierunku. Przyjęto także uchwały w sprawie Szkoły Doktorskiej PK – zmiany w jej regulaminie, a także regulaminie rekrutacji i programie kształcenia. Pozytywnie zaopiniowana została uchwała w sprawie wewnątrzuczelnianego algorytmu podziału środków pochodzących z subwencji na PK w 2020 roku.

Ze względu na epidemię koronawirusa i zakaz zwoływania zgromadzeń Senat PK, w stosownej uchwale, zawiesił  te terminy określone w terminarzu wyborczym, które nie będą możliwe do zrealizowania. Zmodyfikowany, szczegółowy terminarz wyborczy, określony zostanie w odrębnej uchwale, jak tylko będzie możliwe ustalenie nowych terminów procedur wyborczych.

W marcu Senat PK głosował tylko w sprawach jawnych. Analizowane są możliwości wykorzystania na PK z systemów zdalnych także do głosowań tajnych. Wszystkie uchwały Senatu będą wkrótce dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej PK.

Zajęcia tradycyjne zawieszone, kształcenie on-line trwa

Od 11 marca do 14 kwietnia  br. na PK zajęcia dydaktyczne w tradycyjnej formule zostały zawieszone.  Rektor PK prof. Jan Kazior w zarządzeniu z 11 marca zalecił przygotowanie  wykładów i innych materiałów dydaktycznych do udostępnienia drogą elektroniczną. Do prowadzenia zajęć on-line na PK wykorzystywana jest przede wszystkim platforma e-learningowa Moodle (elf2.pk.edu.pl), a cały proces koordynuje Centrum E-edukacji PK (CED) oraz dziekani wydziałów i jednostek pozawydziałowych. Centrum e-edukacji PK cały czas służy pracownikom i studentom wsparciem w obszarze kształcenia zdalnego. Jak informują pracownicy Centrum, codziennie przybywają na platformie nowe kursy (średnio 60 nowych kursów dziennie), rośnie także liczba kursów odwiedzanych codziennie (obecnie ok. 900 dziennie) oraz dzienna liczba użytkowników (śrdnio ok. 4-4,5 tys. dziennie).Na stronie CED są publikowane wszelkie informacje na temat obsługi platformy, jak i innych zewnętrznych narzędzi, które można bezpiecznie wykorzystać w tej sytuacji. Są proste instrukcje obsługi, prezentacje, video-tutoriale. Procedury związane z zakładaniem na platformie e-learningowej nowych kont, kursów, dokonywania rejestracji są teraz uproszczone. Zostały też uruchomione czaty z pomocą techniczną dla pracowników i studentów, obsługiwane właściwie całodobowo.

Wśród dostępnych dla pracowników PK zewnętrznych narzędzi jest m.in. pakiet Microsoft Office 365 Education Online. W  skład pakietu wchodzi m.in. narzędzie Microsoft Teams, służące współpracy zespołowej np. do prowadzenia wykładów on-line. W pakiecie są też m.in. takie narzędzia jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote w wersji online (w chmurze). Wszystkie produkty Office 365 są automatycznie aktualizowane, co zapewnia użytkownikom korzystanie z produktu zawsze w najnowszej wersji. Nad udostępnieniem pakietu pracował Dział Informatyzacji PK.

PK pracuje w nadzwyczajnym trybie

16 marca br. rektor PK zadecydował o wprowadzeniu nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej. Obowiązuje zakaz zwoływania zgromadzeń na terenie PK, wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do pracy zdalnej za wyjątkiem pracowników odpowiedzialnych za szczególne sektory funkcjonowania uczelni  (typu zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i mienia, wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych, realizacja podstawowych zobowiązań uczelni wynikających z przepisów prawa, zawartych umów itp.). Ci pracownicy pracują  w trybie rotacyjnym. W związku z zakazem organizowania na terenie uczelni wszelkich zgromadzeń  odwołane zostały planowane na najbliższy czas zebrania w obwodach wyborczych PK.  Wcześniej – na podstawie zarządzenia rektora PK  – zakazano m.in. wszelkich mobilności zagranicznych i krajowych, odwołano wszystkie wydarzenia organizowane na uczelni, w tym m.in. Bieg Kościuszkowski, Rajd PK i inne wydarzenie studenckie, międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe. Ograniczono dostęp do obiektów uczelni, wprowadzono specjalne zalecenia dla mieszkańców domów studenckich na Osiedlu Studenckim PK, w tym zakaz odwiedzin, spotkań towarzyskich i nowych zakwaterowań.  Rektor PK prof. Jan Kazior zapowiedział korektę planów obchodów jubileuszu 75-lecia uczelni podczas tegorocznego Święta Szkoły. Zamiast w maju odbędą się najprawdopodobniej w październiku.

Rozwiązania prostudenckie

O podjętych i planowanych rozwiązaniach wspierających studentów rektor PK poinformował m.in. w specjalnym wywiadzie opublikowanym w serwisie głównym uczelni.  Zadeklarował  wydłużenie wszelkich terminów wypełnienia przez studentów różnych obowiązków uczelnianych, bo – jak podkreślił – wyjątkowa sytuacja wymaga nowych ustaleń. Podjęto już decyzje o wydłużeniu terminów opłat za usługi edukacyjne, trwają prace nad uproszczeniem procedur składania przez studentów wniosków o zapomogi w sytuacji utraty środków na utrzymanie, spowodowanej epidemią koronawirusa. Analizowane są inne rozwiązania, m.in. rekomendowane przez MNiSW. Przygotowywane są także warianty zmian w organizacji roku akademickiego, także na wypadek dalszego wydłużenia zawieszenia zajęć. Prowadzenie zajęć zdalnych nie jest przecież w uczelni technicznej wystarczające. Duża część zajęć z programów studiów wymaga bowiem dostępu do laboratoriów i specjalistycznego sprzętu, a to w obecnych okolicznościach nie jest możliwe.  – Nie można wykluczyć, że będzie konieczność wydłużenia okresu zajęć dydaktycznych i przesunięcia terminu letniej sesji egzaminacyjnej, bo przecież program kształcenia – mimo wszelkich trudności – musi zostać zrealizowany – podkreśla prof. Jan Kazior. – Decyzje w tej sprawie będziemy podejmować wspólnie z Samorządem Studenckim PK. Zrobimy absolutnie wszystko co możliwe, by studenci mogli się cieszyć jak najdłuższymi wakacjami – deklaruje rektor PK.

Studenci z Samorządu PK są w tym kryzysowym czasie nieocenionym wsparciem dla władz uczelni. Służą pomocą merytoryczną i doradczą przy tworzeniu zarządzeń i komunikatów władz, angażują się w utrzymanie bezpieczeństwa na osiedlu studenckim, prowadzą odpowiedzialną komunikację ze społecznością studencką w mediach społecznościowych.

Informacje na bieżąco

Wszystkie bieżące informacje o sytuacji na PK są publikowane na stronie głównej uczelni  i w specjalnej sekcji na stronie PK (Aktualne informacje w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na PK). Codzienne newslettery z aktualnościami z PK wydaje także rzecznik prasowy PK (możliwość zapisania się; rzecznik@pk.edu.pl). Aktywne są także wszystkie serwisy społecznościowe uczelni w tym szczególnie Facebook i Instagram.

Fot Agnieszka Pieńkowska