Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Senat Politechniki po raz drugi zdalnie, w planach zmiany w Statucie PK

Senat Politechniki po raz drugi zdalnie, w planach zmiany w Statucie PK

Senat Politechniki Krakowskiej po raz drugi w historii obradował w formie zdalnej. Na posiedzeniu 22 kwietnia 2020 r. przyjęto 9 uchwał dydaktycznych, przedstawiono informacje w sprawach nauki, odbyło się także pierwsze czytanie projektu zmian w statucie PK, które pozwolą wydłużyć termin wyborów Rektora, Senatu oraz Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 do 31 sierpnia 2020 r.  W głosowaniach wzięło udział 56 z 59 uprawionych senatorów.

Sprawy dydaktyki: zmiany w uchwale rekrutacyjnej, nowe kierunki

W sprawach dydaktycznych przyjęto uchwały dotyczące Regulaminu studiów na PK, programów studiów na kierunkach prowadzonych na WA i na WM, przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na PK do dyscyplin naukowych lub artystycznych.

Zmieniona uchwała w sprawie szczególnych uregulowań dotyczących przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia rozpoczynających się na PK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przewidziała usankcjonowanie ewentualnego niedotrzymania terminów określonych w uchwale rekrutacyjnej z 26 czerwca 2019 r. Znowelizowana uchwała została skonstruowana w taki sposób, aby dopuścić odstępstwa od uchwały rekrutacyjnej, co da uczelni swobodę działania w sytuacji niepewności wynikającej ze stanu zaawansowania epidemii.

Zmiany zaszły także w uchwale rekrutacyjnej w związku ze zmianą nazwy kierunku inżynieria środków transportu na Wydziale Mechanicznym (na studiach II stopnia nowa nazwa: środki transportu i logistyka) oraz zmiany dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek architektura na Wydziale Architektury. Ponadto  do oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji wprowadzono kierunek matematyka stosowana o profilu praktycznym (I stopień) w związku z uzyskaniem pozwolenia MNiSW na prowadzenie tego kierunku studiów. Uwzględniony został również w uchwale wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki w sprawie prowadzenia rekrutacji na kierunek fizyka techniczna w języku angielskim zarówno w semestrze zimowym jak i letnim w związku z realizacją projektu POWER PK/Go Global.

Sprawy nauki: badania inwestycje, doktoraty wdrożeniowe

W przedstawionej przez prorektora do spraw nauki prof. Tadeusza Tatarę prezentacji w sprawach nauki poinformowano m.in. o :

– złożeniu przez pracowników 3 wydziałów PK 4 wniosków do konkursu NCN „Szybka ścieżka – badania nad COVID-9 (alokacja – 10 mln zł), wnioski złożyły WA (Instytut Projektowania Urbanistycznego), WIiT (Katedra Teleinformatyki) i WIiTCH (Instytut Chemii i Technologii Organicznej i Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej). NCBiR ogłosiło już nowy konkurs trwający do 31 grudnia 2020 r. z alokacją środków w wys. 200 mln zł.

– wpisaniu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego 4 przedsięwzięć PK  (projekty zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy  i Polityki Regionalnej  do dalszego procedowania). To: Multidyscyplinarne Laboratorium Gospodarki Komunalnej w Inteligentnych Miastach, Centrum Badawczo-Rozwojowe Surowców Odnawialnych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego WIiTCh PK, Akredytowane Laboratorium Inżynierii Pojazdów Szynowych, Utworzenie Regionalnego Centrum Badań nad Rzeczywistością Wirtualną i Rozszerzoną Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK

– podpisaniu 5 kwietnia 2020 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Regionalnego Zespołu Laboratoriów Akredytowanych Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (wartość projektu: 14 672 897,65 zł; wartość dofinansowania: 11 133 295,60 zł).  Na Regionalny Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, prowadzący prace oraz świadczący usługi badawcze na światowym poziomie, składać się będą 3 laboratoria: Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW), Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (LBTiMR), Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE). W ramach inwestycji zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia laboratoryjne i aparatura naukowo-badawcza. Dzięki zakupom możliwe będzie świadczenie usług badawczych na najwyższym, światowym poziomie, dotyczących m.in. oceny jakości wytwarzania, wzrostu dokładności pomiarów, opracowywania procedur badawczych wzorcujących wraz z ich wdrażaniem, badań technoklimatycznych maszyn, urządzeń i materiałów, badań wpływu środowiska na stan zdrowia, badań właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów i paliw stosowanych w energetycznej. Usługi badawcze będą prowadzone w obszarze wysoko zaawansowanych materiałów oraz technologii dla przemysłu.

Prorektor ds. nauki przedstawił także działania podjęte w związku z możliwościami udziału PK w programie MNiSW Doktorat Wdrożeniowy.  Celem programu  jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem, prowadzonej w ramach szkoły doktorskiej i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami. W prezentacji przedstawiono korzyści programu dla przedsiębiorcy i pracownika (pracownik firmy otrzymuje stypendium doktoranckie finansowane przez MNiSW – 3450 zł do oceny śródokresowej i 4450 zł  w trzecim i czwartym roku trwania umowy;  pokrywane są koszty ubezpieczenia społecznego pracownika;  przedsiębiorca bez ponoszenia dodatkowych kosztów ma możliwość współpracy z Politechniką Krakowską w ramach wykonywania wdrożenia przez doktoranta) oraz podjęte działania przez prorektora ds. nauki (opracowanie dokumentów konkursowych, które pomogą przyszłym doktorantom przygotować wnioski; zebranie danych z wydziałów o współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dziedzin, w których planuje się prowadzić kształcenie w szkole doktorskiej oraz  liczbie osób pracujących w przemyśle bądź jednostkach naukowo-badawczych przemysłu, które w latach 2014-2020 uzyskały stopień doktora na PK), przesłanie informacji do 45 firm – do początku kwietnia zwrotne informacje o zainteresowaniu taką formą współpracy przekazały m.in. YUKA sp. z o.o., MPEC S.A., COCH sp. z o.o., ATMAT sp. z o.o., JACOBS (dot. ok. 20 osób).

Projekt zmian w Statucie PK

Na kwietniowym posiedzeniu odbyło się też pierwsze czytanie projektu zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej, które pozwolą na wydłużenie terminu wyborów rektora, senatu oraz kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 do 31 sierpnia 2020 r.  W związku ze zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ.U.poz. 695) przeprowadzanie posiedzeń i tajnych głosowań rady uczelni, senatu i organów kolegialnych uczelni może się odbywać z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. W przypadku PK chodzi tu np. o organy nadające stopnie, czyli w przypadku PK Rady Naukowe Wydziałów.

Na 29 kwietnia 2020 r. zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Senatu PK, również w trybie zdalnym, w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie zmian w Statucie PK.

Wszystkie uchwały podjęte na posiedzeniu 22 kwietnia 2020 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK

Aktualizacja 29-04-2020