Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

O wynagrodzeniach, nagrodach i premiach na spotkaniu rektora PK z pracownikami

O wynagrodzeniach, nagrodach i premiach na spotkaniu rektora PK z pracownikami

Projekt zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PK był tematem lutowego spotkania rektora PK prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Dokument ma być przyjęty do końca marca 2020 r. Przy jego tworzeniu położono nacisk na motywacyjny charakter zapisów dot. wynagradzania na PK, w tym szczególnego premiowania finansowego aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Podczas swojego wystąpienia rektor PK zaprezentował projekt systemu wynagrodzeń na PK, oparty na częściach stałych i zmiennych, w tym bogatych możliwościach przyznawania dodatków, premii i nagród, zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących nauczycielami. Zwrócił uwagę na zawartą w projekcie Regulaminu wynagradzania propozycję podwyższenia stawek za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe. Zapowiedział też utrzymanie w zasadach wynagradzania, wprowadzonej w 2017 r. możliwości wypłaty przez rok dodatkowego wynagrodzenia dla liderów naukowych PK – wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych (za znaczące publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych, opatentowane czy skomercjalizowane efekty pracy badawczej, kierowanie zespołami badawczymi realizującymi prestiżowe projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych). Planowane jest także zwiększenie wynagrodzeń dla najlepszych pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, wyłonionych po ocenie pracowniczej za lata 2020-21 według ogłoszonych w grudniu 2019 r. zasad oceny.

– Zaproponowane rozwiązania są odważne, ale przede wszystkim rozważne. Realizują postulat, który władze obecnej kadencji postawiły na jej początku, deklarując troskę o zapewnienie stabilności zatrudnienia oraz premiowanie aktywnych pracowników – podkreślił rektor Jan Kazior w podsumowaniu swojego wystąpienia. Zapowiedział także rozważenie propozycji dot. wynagrodzeń, zgłoszonych przez pracowników podczas spotkania w Działowni.

Projekt Regulaminu wynagradzania będzie przedmiotem dalszych konsultacji i uzgodnień m.in. z uczelnianymi organizacjami związkowymi.

Prezentacja rektora PK ze spotkania z pracownikami w dn. 17 lutego 2020 r.