Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Naukowcy z PK w Radzie Doskonałości Naukowej

141 osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej (RDN) pierwszej kadencji. Znajdzie się w tym gronie ośmioro naukowców z rekomendacjami Senatu Politechniki Krakowskiej, w tym troje z PK. Wyboru członków Rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – dokonało środowisko akademickie. Rada Doskonałości Naukowej zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie…
Przeczytaj więcej

Podpisano porozumienie w sprawie podwyżek dla pracowników PK

Zakończyły się rozmowy rektora Politechniki Krakowskiej z z organizacjami związkowymi w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni. Jak poinformowano w Komunikacie Rektora PK, 14 maja br. zostało podpisane formalne porozumienie w tej sprawie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK. W porozumieniu uwzględniono już dodatkowe środki przekazane uczelni przez Ministerstwo…
Przeczytaj więcej

Jaka będzie Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej?

Na Politechnice Krakowskiej kończą się prace nad koncepcją, programem kształcenia, regulaminem i zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Projekty dokumentów, związanych z uruchomieniem kształcenia doktorantów według nowych zasad, zostały przekazane senatorom PK do ostatecznych konsultacji. Nad koncepcją Szkoły Doktorskiej PK pracował zespół pod przewodnictwem prorektora do spraw nauki prof. Tadeusza Tatary. Zgodnie z wypracowaną w toku…
Przeczytaj więcej

Senat PK rekomenduje kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej

12 kwietnia 2019 r. rozpoczną się elektroniczne wybory do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ, którego ustanowienie związane jest z trwającą reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Senat PK pozytywnie zaopiniował kandydatury pracowników naukowych PK i innych ośrodków  na członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Na rekomendowanej liście znalazło się 12 naukowców. Rada Doskonałości Naukowej…
Przeczytaj więcej

Czasopisma Politechniki ze wsparciem na umiędzynarodowienie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 500 czasopism naukowych, które otrzymają wsparcie finansowe na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Na liście są tytuły wydawane na PK. Celem konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” było wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o…
Przeczytaj więcej

Zespół ds. spraw statutu podsumowuje prace

Zespół do spraw opracowania projektu nowego Statutu PK zakończył analizę uwag, które napłynęły – w ramach konsultacji ze społecznością akademicką PK – do przedstawionego w styczniu projektu pierwszej wersji dokumentu. Zgodnie z zapowiedziami zespół prezentuje podsumowanie dotychczasowych swoich prac nad statutem. Informacja Zespołu do spraw opracowania projektu nowego statutu PK Po przedstawieniu pierwszej wersji projektu…
Przeczytaj więcej

Student PK w zespole doradczym ministra nauki

Dwunastu działaczy środowiska studenckiego, wśród nich Krzysztof Pszczółka z Politechniki Krakowskiej, odebrało z rąk Piotra Müllera, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. nominacje do prac w Zespole doradczym ds. studenckich. Przedstawiciele studentów  będą odpowiedzialni m.in. za projektowanie działań służących upowszechnianiu wśród studentów wiedzy o reformie systemu szkolnictwa wyższego i nauki.   – Serdecznie…
Przeczytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej

14 marca w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie rektora i kanclerza PK z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. Jan Kazior wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat PK 27 lutego br., akty nominacyjne.   Odebrali je: prof. Stanisław Gaca, dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. inż. Jacek Pietraszek,…
Przeczytaj więcej

Jest rozporządzenie w sprawie zasad ewaluacji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wydał rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Pierwsza ocena według nowych zasad zostanie przeprowadzona w 2021 r.  W nowej ocenie zaszły trzy kluczowe zmiany . Po pierwsze ocena działalności naukowej danego podmiotu (uczelni) odbywać się będzie w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Po drugie, ewaluacją objęci zostaną wszyscy pracownicy…
Przeczytaj więcej

Pierwsza Rada Uczelni na Politechnice Krakowskiej

Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu 27 lutego br.  powołał pierwszą Radę Uczelni. W jej skład weszło 7 osób, w tym 3 spoza społeczności PK. Powołanie rady  na PK wypełnia wymogi nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Kadencja pierwszej Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej rozpocznie się 1 marca br., a zakończy 31 grudnia 2020…
Przeczytaj więcej