Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Zespół ds. spraw statutu podsumowuje prace

Zespół ds. spraw statutu podsumowuje prace

Zespół do spraw opracowania projektu nowego Statutu PK zakończył analizę uwag, które napłynęły – w ramach konsultacji ze społecznością akademicką PK – do przedstawionego w styczniu projektu pierwszej wersji dokumentu. Zgodnie z zapowiedziami zespół prezentuje podsumowanie dotychczasowych swoich prac nad statutem.

Informacja Zespołu do spraw opracowania projektu nowego statutu PK

Po przedstawieniu pierwszej wersji projektu Statutu PK społeczność akademicka naszej uczelni miała możliwość zgłaszania uwag do projektu. Wszystkie nadesłane uwagi zostały podane do publicznej wiadomości, a przede wszystkim dokładnie przeanalizowane przez zespół opracowujący projekt statutu.

Żadna ze zgłoszonych uwag nie podważała ogólnej koncepcji i podstawowych założeń projektu. Najwięcej uwag dotyczyło mało demokratycznego – zdaniem zgłaszających uwagi – sposobu mianowania dziekana. Biorąc je pod uwagę dokonano znacznych zmian w sposobie wyłaniania dziekana tak, aby zwiększyć wpływ społeczności akademickiej przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień Rektora przyznanych mu przez nową Ustawę. Uściślono również zapisy dotyczące kompetencji osób kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz uzupełniono skład kolegium wydziału tak, aby były w nim reprezentowane wszystkie grupy społeczności akademickiej.

Druga duża grupa uwag zawierała postulaty dopuszczenia do tworzenia trójstopniowej struktury organizacyjnej PK. Ponieważ poszerzone kolegium rektorskie wypowiedziało się zdecydowanie za utrzymaniem struktury dwustopniowej (wydziały oraz katedry), ta grupa wniosków nie mogła zostać uwzględniona.

Pozostałe uwagi, dotyczące pewnych uściśleń lub uzupełnień w projekcie, zostały w zdecydowanej większości uwzględnione. Łącznie wprowadzono znaczące korekty zapisów w 24 paragrafach projektu statutu. Skorygowano także zauważone błędy językowe.

Porównując obydwie wersje projektu każda z osób zgłaszających uwagi może sprawdzić, w jakim stopniu jej uwagi wpłynęły na kształt projektu statutu.

Niewielkiej części uwag nie można było wprowadzić do projektu, gdyż ich przyjęcie doprowadziłoby do sprzeczności z obowiązującymi aktami prawnymi lub przeczyłoby innym akceptowanym powszechnie zapisom statutu.

Członkowie zespołu opracowującego projekt Statutu PK pragną w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które zgłaszały swoje uwagi, gdyż ich analiza pozwoliła na istotne ulepszenie projektu.

Zespół do spraw opracowania projektu nowego Statutu PK

***

Nowa wersja projektu statutu, po konsultacjach ze społecznością PK,  została teraz przekazana do Senackiej Komisji Statutowej (zasiadają w niej przedstawiciele całej społeczności PK) oraz Rady Uczelni i uczelnianych organizacji związków zawodowych. Następnie trafi pod obrady Senatu PK. Pierwsze czytanie projektu statutu w Senacie PK planowane jest na kwiecień.

 

Projekt nowego statutu po konsultacjach ze społecznością PK – pdf