Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Czasopisma Politechniki ze wsparciem na umiędzynarodowienie

Czasopisma Politechniki ze wsparciem na umiędzynarodowienie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 500 czasopism naukowych, które otrzymają wsparcie finansowe na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Na liście są tytuły wydawane na PK.

Celem konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” było wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, a publikujących artykuły o wysokim poziomie naukowym. Dzięki pomocy finansowej czasopisma z ogłoszonej właśnie listy będą mogły podjąć działania, dzięki którym trafią wkrótce do międzynarodowego obiegu naukowego. Jak informuje MNiSW, artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wysokość środków przyznanych poszczególnym wnioskodawcom zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem.

Na ogłoszonej przez ministra liście znalazły się tytuły wydawane na Politechnice KrakowskiejCzasopismo Techniczne oraz Środowisko Mieszkaniowe.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”