Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Jaka będzie Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej?

Jaka będzie Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej?

Na Politechnice Krakowskiej kończą się prace nad koncepcją, programem kształcenia, regulaminem i zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Projekty dokumentów, związanych z uruchomieniem kształcenia doktorantów według nowych zasad, zostały przekazane senatorom PK do ostatecznych konsultacji.

Nad koncepcją Szkoły Doktorskiej PK pracował zespół pod przewodnictwem prorektora do spraw nauki prof. Tadeusza Tatary. Zgodnie z wypracowaną w toku licznych konsultacji koncepcją, proponowane jest powołanie na PK jednej szkoły doktorskiej, w której kształcenie odbywać się będzie w ramach siedmiu dyscyplin naukowych. To: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Doktorant wybiera jedną z dyscyplin, ale w ramach programu studiów może dokonać wyboru przedmiotów modułowych niezwiązanych z dyscypliną podstawową. Kształcenie w Szkole Doktorskiej PK będzie bezpłatne, potrwa 8 semestrów i będzie realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Regulamin Szkoły przewiduje, że zapewnia ona doktorantowi przez cały okres kształcenia opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, sprawowane przez promotora (lub promotorów). Większość zajęć w politechnicznej szkole będzie mogła być prowadzona zarówno w j. polskim, jak i angielskim.

Zgodnie z projektem regulaminu, Szkołę Doktorską powołuje rektor po uzyskaniu opinii Senatu, a nadzór merytoryczny nad nią sprawuje Rada Szkoły Doktorskiej PK. Na czele szkoły stanie dyrektor. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK odbywać będzie od 1 września do 25 września w drodze konkursu, warunki i tryb rekrutacji określi senat uczelni.

Nowością w kształceniu doktorantów w ramach nowej ustawy będzie powszechny system stypendialny. Każdemu uczestnikowi szkoły doktorskiej przez 4 lata będzie przysługiwać stypendium doktoranckie w wysokości 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa oraz 57% wynagrodzenia profesora po takiej ocenie.

Projekty regulaminu Szkoły Doktorskiej PK, warunków i trybu rekrutacji oraz programu kształcenia, przeszły już opiniowanie Senackiej Komisji do Spraw Rozwoju Kadr, dziekanów wydziałów i Działu Organizacyjnego PK. Po kwietniowym posiedzeniu Senatu PK zostały przekazane wszystkim senatorom uczelni do ostatecznych konsultacji, które trwają do 10 maja. Na majowym posiedzeniu Senatu PK planowane jest podjęcie uchwał związanych z powołaniem Szkoły Doktorskiej PK od 1 października 2019 r.