Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Projekt nowego statutu PK w konsultacjach do 11 lutego

Projekt nowego statutu PK w konsultacjach do 11 lutego

Jest już gotowy projekt nowego statutu Politechniki Krakowskiej. Dokument, przygotowany przez specjalnie powołany zespół do spraw nowego statutu, został zaprezentowany podczas drugiego spotkania rektora PK prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Do 11 lutego br. pracownicy, studenci i doktoranci PK mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu dokumentu.

Nad przygotowaniem projektu pracował zespół w składzie: Katarzyna Dydek, Stanisław Gaca, Leszek Wojnar, Jacek Jaśtal oraz Maciej Zając. Zaprezentowany w piątek 25 stycznia 2019 r. projekt statutu składa się z 9 działów oraz 6 załączników, uszczegółowiających zapisy głównego dokumentu. W poszczególnych działach opisane zostały m.in. takie obszary działalności uczelni jak jej władze i organy (w tym nowy organ – Rada Uczelni), jednostki organizacyjne oraz zasady zarządzania nimi (m.in. wydziały, szkoły doktorskie, rady naukowe wydziałów), gospodarka i administracja. Kolejne działy poświęcone są sprawom pracowników (w tym .in. grup, stanowisk i warunków zatrudnienia) oraz studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej. W projekcie uwzględniono również przepisy przejściowe. W załącznikach sprecyzowano m.in. zasady: nadawania tytułu doktora honoris causa PK i godności profesora honorowego PK, ordynacji wyborczej do organów PK, warunki przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz regulaminy pracy organów kolegialnych PK. 

Projekt nowego statutu został oficjalnie zaprezentowany 25 stycznia podczas drugiego spotkania rektora PK z pracownikami, studentami i doktorantami, poświęconego wprowadzaniu nowej ustawy na PK. Dokument zamieszczony na stronie reforma.pk.edu.pl został oddany do konsultacji całej społeczności PK. Do 11 lutego 2019 r. do projektu można zgłaszać uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem przez przesyłanie ich mailowo na adres: reforma@pk.edu.pl. Wszystkie uwagi zostaną przekazane do dalszych analiz zespołowi do spraw statutu, a następnie Senackiej Komisji Statutowej. Ostateczny projekt dokumentu trafi pod obrady Senatu PK.

Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce nowe statuty uczelni mają wejść w życie 1 października 2019. Wcześniej opinię w sprawie statutu musi wydać  Rada Uczelni.

 

Projekt nowego statutu Politechniki Krakowskiej do konsultacji społeczności PK – doc

Projekt nowego statutu Politechniki Krakowskiej do konsultacji społeczności PK – pdf