Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Społeczność PK aktywnie uczestniczy w powstawaniu nowego statutu

Społeczność PK aktywnie uczestniczy w powstawaniu nowego statutu

Zakończyły się konsultacje pierwszej wersji projektu statutu Politechniki Krakowskiej, udział w nich mógł wziąć każdy członek społeczności PK. Podczas trwających ponad 2 tygodnie konsultacji uwagi, opinie i propozycje zmian przekazało ponad 50 podmiotów, zarówno indywidualnych, jak i reprezentujących grupy pracowników. – To bardzo cenny materiał do dalszych prac nad statutem – podkreśla  rektor PK prof. Jan Kazior.

Pierwsza wersja projektu nowego statutu została przedstawiona 25 stycznia br. oraz opublikowana na stronie reforma.pk.edu.pl, tak, aby każdy pracownik, student, doktorant PK miał możliwość złożenia swoich opinii i uwag do projektu. Można je było przesyłać do 11 lutego. – Zaproszenie do udziału w konsultacjach spotkało się z żywym odzewem społeczności PK. Przekazywano zarówno opinie indywidualne, jak i w imieniu grup pracowników, jednostek wydziałowych i pozawydziałowych. We wszystkich opiniach przewijała się troska o przyszłość Politechniki i wieloaspektowe spojrzenie na sprawy uczelni –  mówi rektor PK prof. Jan Kazior.

Wśród zgłoszonych opinii i uwag przeważały te dotyczące m.in. struktury organizacyjnej wydziałów, liczebności jednostek wydziałowych, wymagań stawianych kierownikom jednostek wydziałowych, składów rad naukowych wydziałów oraz nazwy uczelni w językach obcych (zebrane opinie i uwagi – załącznik). – Opinie i postulaty  członków społeczności PK są bardzo cennym materiałem do dalszych prac nad nowym statutem – podkreśla rektor PK.

Dalsze prace, obejmujące m.in. analizę prawną i merytoryczną opinii płynących ze społeczności PK, prowadzone będą ponownie przez zespół do spraw opracowania projektu statutu, a następnie Senacką Komisję Statutową. Po zakończeniu swojej części prac zespół do spraw opracowania statutu przedstawi (na stronie reforma.pk.edu.pl)  informacje podsumowujące efekty prac wraz z udoskonaloną – po konsultacjach uczelnianych – wersję projektu statutu. Trafi ona do Senackiej Komisji Statutowej. – Zasiadający w niej senatorowie reprezentują społeczność całej uczelni, stąd rola Senackiej Komisji Statutowej jawi się jako szczególnie ważna i niezwykle odpowiedzialna. Wypracowana przez Senacką Komisję wersja projektu statutu będzie poddana pod opiniowanie uczelnianym organizacjom związkowym i ostatecznym analizom prawnym – wyjaśnia rektor PK.

Zgodnie z nową ustawą opinie w  sprawie projektu statutu musi też wyrazić Rada Uczelni. Po wszystkich tych etapach ostateczna wersja projektu trafi pod obrady Senatu PK  i zostanie przedstawiona społeczności PK na stronie reforma.pk.edu.pl. 

Wykaz wszystkich propozycji i uwag do pierwszej wersji projektu, które napłynęły podczas konsultacji ze społecznością PK w dniach 25 stycznia – 11 lutego, został zebrany w kolejności ich napływania i jest dostępny dla pracowników PK (po zalogowaniu).

Propozycje i uwagi do projektu Statutu PK nadesłane podczas konsultacji ze społecznością akademicką – dostępne po zalogowaniu

 

Zobacz także:
Spotkanie z pracownikami – 25 stycznia 2019 r.

Projekt nowego statutu Politechniki Krakowskiej do konsultacji społeczności PK – pdf