Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Stawki w postępowaniach awansowych według dotychczasowych przepisów

Stawki w postępowaniach awansowych według dotychczasowych przepisów

W ustalaniu wysokości wynagrodzeń dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych nadal obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu z grudnia 2016 roku – informuje Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stawką, która będzie podstawą do wyliczeń wynagrodzeń w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku, jest dotychczasowe minimalne wynagrodzenie profesora zwyczajnego, które wynosi 5390 złotych.

Jakie przepisy stosować w postępowaniach obecnie?

Na zasadach dotychczasowych, uregulowanych w ustawie z 2003 roku o stopniach i tytule (1) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tego aktu normatywnego (2), należy przeprowadzać:

 1. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed 1 października 2018 roku (3). Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin (4).
 2. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 roku, przy czym stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin (5).

Przepisy dotychczasowe, czyli jakie?

Do wymienionych postępowań awansowych należy stosować przepisy rozporządzenia z 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi (6). Z przepisów tych wynika, że stawki wynagrodzeń promotora, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych zostały skorelowane z „minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich”.

 • Podstawa do wyliczeń stawek – rozporządzenie z 2016 roku

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla profesora zwyczajnego szukać należy z kolei w rozporządzeniu z 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń (7). Wynosi ona 5390,00 zł (por. Załącznik nr 1, Tabela A). To ta kwota jest podstawą wyliczeń wysokości stawek osób biorących udział w postępowaniach awansowych.

Dlaczego nie obowiązują nowe przepisy?

Najnowsze rozporządzenie (8), które ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia dla profesora w uczelni publicznej na poziomie 6410 zł, nie reguluje wynagrodzenia profesora zwyczajnego. A jedynie – profesora w uczelni publicznej. W związku z tym nie można stosować tego aktu prawnego jako właściwego do ustalenia stawek wynagrodzeń opartych o wynagrodzenie profesora zwyczajnego.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789);
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 48);
 3. Art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669);
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818);
 5. Art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca…;
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 48);
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063);
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1838)
  Żródło: konstytucjadlanauki.gov.pl