Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Senat PK uchwalił zasady powołania pierwszej Rady Uczelni

Senat PK uchwalił zasady powołania pierwszej Rady Uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił – na grudniowym posiedzeniu – zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Zgodnie z uchwałą, kandydatów do Rady mogą zgłaszać rektor i członkowie Senatu PK do 31 stycznia 2019 r. Kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 r.

W skład pierwszej Rady Uczelni wejdzie 3 członków powołanych przez Senat spośród członków wspólnoty uczelni, 3 członków powołanych przez Senat spoza wspólnoty uczelni oraz przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów PK. Kandydatów do Rady Uczelni mogą zgłaszać rektor PK lub co najmniej 7 członków Senatu PK. Zgłoszenia kandydatur będzie przyjmował Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej (do 31 stycznia 2019 r.). Wyboru członków Rady dokona Senat PK.

Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668). Uczestnictwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego PK lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do zadań rady uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych w statucie.