Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie – zarządzenie rektora

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie – zarządzenie rektora

Ukazało się nowe zarządzenie rektora PK w sprawie wymagań stawianym nauczycielom akademickim w zakresie podejmowania i kontynuowania dodatkowego zatrudnienia poza PK oraz obowiązku informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zarządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące, w związku ze zmianami jakie w tym zakresie wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 125). Zgodnie z tym artykułem nauczyciel akademicki może podejmować lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową, pod warunkiem uzyskania na to zgody rektora uczelni, która jest jego podstawowym miejscem pracy.

Zmiany w porównaniu do poprzednio obowiązujących zasad:

  1. Zmienił się katalog instytucji, w których dodatkowe zatrudnienie nie wymaga dodatkowej zgody rektora, i których nie wlicza się do limitu 1 dodatkowego zatrudnienia. Są to obecnie:

  1) podmioty, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub porozumienia albo dla których jest organem prowadzącym, założycielem albo udziałowcem;

2) urzędy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;

3) w instytucje kultury;

4) jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, ogniska artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych).

Dotychczasowy katalog wyłączeń rozszerzono o podmioty wskazane w pkt 1, a usunięto z niego: organy wymiaru sprawiedliwości, organy towarzystw naukowych i zawodowych, władze PAN i PAU oraz samorządowe kolegia odwoławcze.

  1. Odmowa wyrażenia zgody przez Rektora wymaga uzasadnienia. Dotychczas przyczyna odmowy wyrażenia zgody była wskazana w ustawie („Rektor odmawia wyrażenia zgody, jeżeli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania uczelni lub wiąże się z wykorzystaniem jej urządzeń technicznych i zasobów).

III. Wprowadzono nowe formularze, dostosowane do zmienionych zasad.

Inne istotne informacje:

  1. Zgody na dodatkowe zatrudnienie wyrażone przed wejściem w życie wyżej wymienionego zarządzenia oraz zachowują ważność przez okres, na który zostały udzielone. Złożone wcześniej informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej także są aktualne.
  2. Nowe formularze są dostępne w SIP, w Serwisie kadrowym, zakładka „Zatrudnianie pracowników PK”.

W razie wątpliwości, informacji udzielić może Dział Spraw Osobowych i Socjalnych.