Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Dyscypliny naukowe i politechniczne wydziały w nowych realiach

Dyscypliny naukowe i politechniczne wydziały w nowych realiach

Wokół ośmiu nowych dyscyplin naukowych koncentrować się będzie główna część działalności badawczej pracowników Politechniki Krakowskiej. Zostały wyłonione na podstawie złożonych po raz pierwszy przez nauczycieli akademickich oświadczeń o przypisaniu się do dyscypliny i zaliczeniu do liczby N pracowników. Wskazanie głównych obszarów działalności badawczej na PK umożliwia oparcie struktury organizacyjnej uczelni na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin. Na Politechnice oznacza to powołanie od 1 października 2019 r. nowego wydziału (Inżynierii Materiałowej i Fizyki) oraz zmianę nazw i rozszerzenie profilu działania dwóch innych wydziałów. 

8 wiodących dyscyplin na PK

Pierwsze oświadczenia o przypisaniu się do dyscypliny naukowej złożyło 876 nauczycieli akademickich, z kolei 681 osób złożyło następnie upoważnienia do zaliczenia ich do tzw. liczby N (liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach dyscyplin). Zdecydowana większość deklaracji dotyczyła prowadzenia działalności badawczej w ramach 8 nowo zdefiniowanych dyscyplin naukowych, które można uznać za wiodące na PK.  Są to: architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna  i telekomunikacja, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Można przyjąć, że to będą dla PK dyscypliny, w ramach których w uczelni będzie prowadzona ewaluacja. W nowej ustawie przewidziano bowiem, że ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie). Zgodnie z przepisami nowej ustawy jeżeli uczelnia akademicka zatrudnia co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie, podlega obowiązkowej ewaluacji w niej. Ministerstwo precyzuje, że nie jest to kwestia deklaracji czy wyboru tego podmiotu.

Deklaracje pracowników PK co do zakresu ich działalności naukowej w dużej części odpowiadają dotychczasowej strukturze PK. – To daje nam pewien komfort, ponieważ umożliwia oparcie struktury organizacyjnej na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin – podkreśla rektor PK prof.  Jan Kazior. – Tak organizując wydziały unikniemy trudności związanych z możliwymi rozbieżnościami kompetencyjnymi pomiędzy radami dyscyplin obejmujących więcej niż jeden wydział, jak również pomiędzy dziekanami, a przewodniczącymi rad dyscyplin. Dzięki temu możliwa będzie spójna polityka kadrowa w zakresie badań i dydaktyki, prowadzenie i sterowanie polityką badań naukowych w ramach jednej jednostki organizacyjnej, sprawne zarządzanie przydzieloną wydziałowi subwencją.  

Nowy wydziały i kierunki

Na styczniowym posiedzeniu Senat PK pozytywnie zaopiniował uchwałę o utworzeniu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz przekształceniu Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w Wydział Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziału Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Na podstawie uchwały Senatu rektor PK zarządzeniem z 23 stycznia 2019 r. powołał z dn. 1 października 2019 r. nowy wydział i przekształcił dwa pozostałe. Oznacza to, że od nowego roku akademickiego w ramach Politechniki Krakowskiej działać będzie 8 wydziałów, których zespoły badawcze będą skoncentrowane wokół wiodących dyscyplin naukowych (co nie wyklucza swobody prowadzenia przez pracowników badań także w innych dyscyplinach, którą gwarantuje Konstytucja dla nauki). Taką strukturę uwzględniają już nowe uchwały Senatu, dotyczące oferty edukacyjnej PK na rok akademicki 2019/20. Przykładowo Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki zaproponuje kształcenie na kierunkach: inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały. W ofercie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki pojawia się m.in. kierunek energetyka (w j. polskim i j. angielskim).  Wydział Informatyki i Telekomunikacji kształcić będzie na kierunkach informatyka (w j. polskim i angielskim) i matematyka. Zmiany, wynikające m.in. z konieczności dostosowania do przepisów nowej ustawy, pojawią się także  w ofercie kształcenia na innych wydziałach (m.in. na Wydziale Mechanicznym czy Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej).

Prawa do nadawania stopni w nowych dyscyplinach

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do 31 stycznia br. rektor PK był zobowiązany do złożenia oświadczenia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przyporządkowania posiadanych obecnie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej nowo zdefiniowanej dyscypliny. W złożonym przez PK oświadczeniu rektor wskazał uprawnienia do doktoryzowania w 7 nowych dyscyplinach (architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i  elektrotechnika, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa) oraz do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 6 nowych dyscyplinach (powyższe, bez inżynierii materiałowej). 

Statut, regulaminy, szkoły doktorskie

Obecnie na PK trwają prace nad przygotowaniem projektu nowego Statutu PK. Pierwsza wersja projektu została już zaprezentowana społeczności uczelni i przekazana do konsultacji, które trwają do 11 lutego (uwagi i propozycje można zgłaszać mailowo na adres: reforma@pk.edu). Nowy statut zacznie obowiązywać od 1 października 2019 r. Rozpoczęły się też prace nad innymi przepisami wewnętrznymi uczelni m.in. regulaminem studiów oraz zasadami rekrutacji do szkół doktorskich i programami kształcenia w nich. W najbliższych miesiącach Senat PK powoła zaś pierwszą Radę Uczelni (zgłoszenia kandydatów trwały do 31 stycznia). Jej zadaniem będzie m.in. zaopiniowanie projektu Statutu PK.