Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

PK i Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zacieśniają współpracę

PK i Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zacieśniają współpracę

Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. W Krakowskiej Hucie Szkła porozumienie sygnowali w piątek 23 czerwca 2023 r. rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.

W ramach współpracy naukowej planowane są liczne projekty badawcze oraz tworzenie konsorcjów naukowo-badawczych (w tym międzynarodowych), które będą się koncentrowały na wdrażaniu innowacyjnych technologii przemysłowych w obszarze Zrównoważonego Rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności nauki i ochrony środowiska naturalnego. Przewidziana jest także wymiana kadry naukowej, organizacja staży naukowych oraz praktyk dla studentów. Warto zaznaczyć, że absolwenci Politechniki Krakowskiej stanowią istotną część zespołu pracowników Instytutu.

– Naszym celem jest wzmocnienie pozycji małopolskich ośrodków naukowych nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Połączenie sił naszych jednostek wzmocni potencjał naukowy, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu. Jednocześnie stworzy mocny fundament, żeby ubiegać się o międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe m.in. w programie Horyzont Europa, gdzie pula środków to 95,5 mld euro. Łukasiewicz ma ambicje bycia liderem w pozyskiwaniu tego typu środków finansowych, a Politechnika Krakowska jest niewątpliwie idealnym partnerem dla takich planów jest w zakresie budownictwa  – mówi Paweł Pichniarczyk, dyrektor Instytutu.

W kontekście biznesowym, obie instytucje będą się wzajemnie uzupełniać, a nie konkurować. – Politechnikę Krakowską i Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych łączą podobne zainteresowania badawcze i wysoki poziom specjalizacji kadry naukowej. Podejmujemy już wspólne inicjatywy, a zawierając strategiczne partnerstwo wznosimy naszą kooperację na wyższy poziom – zaznacza rektor PK prof. Andrzej Szarata. – We współpracę zaangażowani będą przede wszystkim nasi eksperci z Wydziałów Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Już dzisiaj naukowcy Politechniki – zwłaszcza z Katedr Inżynierii Materiałów Budowlanych oraz Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli – we współpracy z Instytutem realizują staże i wymiany pracowników, które zbliżają do siebie nasze instytucje i pozwalają na lepsze poznanie infrastruktury i wzajemnych kompetencji. Ta dobra praktyka przyczyniła się do podjęcia wspólnych działań m.in. w zakresie promowania doktoratów wdrożeniowych, poszerzania oferty badawczej dotyczącej m. in. oceny odporności ogniowej  materiałów i konstrukcji budowalnych. Wspólnych pól do działania mamy jeszcze wiele. Łącząc nasze potencjały stajemy się atrakcyjniejszym partnerem dla otoczenia przemysłowego. Zwiększamy też swoje szanse w aplikowaniu o środki na badania w naborach krajowych i programach europejskich.

Politechnika i Instytut będą wykorzystywać swoje zasoby aparaturowe oraz potencjał ekspercki, aby wspólnie podejmować projekty, których samodzielnie nie byliby w stanie zrealizować. Ta modelowa współpraca ostatnio znalazła swoje potwierdzenie w liście intencyjnym, podpisanym przez trzy największe krakowskie uczelnie techniczne tj. Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, dotyczącym prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem.

W tym obszarze szczególnie cenne dla współpracy Politechniki i Instytutu będą kompetencje zespołu Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PK, jak i jego doświadczenia z dotychczas realizowanych prac badawczych, skupiających się na zagadnieniach zachowania się tworzyw cementowych i geopolimerowych w ogniu. – Udział naukowców naszej Katedry w pracach zespołów eksperckich, takich jak Komitety Techniczne RILEM (The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures), dotyczących zachowania się betonu w pożarze, jak również udział w opracowaniu Rekomendacji RILEM z zakresu oceny ryzyka złuszczania betonu i eksplozyjnego zachowania w pożarze, uzupełniają kompetencje zespołu Łukasiewicz – ICiMB, umożliwiając synergiczne działanie – podkreśla prof. Izabela Hager, kierownik Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PK.

Strategiczna umowa o współpracy zacieśni też kooperację PK i Instytutu w zakresie opracowywania nowoczesnych nisko klinkierowych spoiw budowlanych oraz niskoemisyjnych materiałów budowlanych (umożliwia to bogata infrastruktura Instytutu). – Z kolei Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli WIL PK oraz Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych planują wzajemnie udostępniać sobie wiedzę i stanowiska laboratoryjne z obszaru fizyki budowli, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki akustyki budowlanej i akustyki wnętrz – mówi dr hab. inż. Andrzej Kłosak, prof. PK.

Pokaz produkcji szkła
Podpisanie umowy odbyło się w Krakowskiej Hucie Szkła Fot. Jan Zych

Na owoce interdyscyplinarnej współpracy liczy także Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. – Pozwoli na dalszy rozwój, między innymi w zakresie technologii addytywnych, nowoczesnych materiałów budowlanych, materiałów termoizolacyjnych oraz półfabrykatów i materiałów kompozytowych. Zaplecze laboratoryjne naszych jednostek może uzupełniać się wzajemnie przy opracowaniu skutecznych rozwiązań wdrożeniowych oraz dydaktycznych – mówi dr inż. Dariusz Mierzwiński, prodziekan Wydziału.

Jak podkreśla Paweł Pichniarczyk, dyrektor Instytutu, uczestniczy on w tworzeniu systemu budownictwa prefabrykowanego w ramach Programu Badawczego Łukasiewicza „Budownictwo Modułowe”, który pozwoli walczyć z globalnym ociepleniem klimatu oraz ograniczeniem wytwarzania CO2. – Dlatego za tak ważny cel stawiamy sobie innowacyjne rozwiązania materiałowe, cechujące się niskoemisyjnością w procesie produkcji oraz wykorzystaniem surowców odpadowych, przy ograniczeniu stosowania surowców naturalnych. Budownictwo modułowe daje nowe możliwości zastosowania materiałów bezpiecznych dla środowiska. Pozwala także na przyspieszenie procesu produkcji i budowania budynków. Dziś, choćby dla odbudowy Ukrainy, domy modułowe mają przyszłość. Mogą być wytwarzane już teraz i z powodzeniem transportowane w całości po zakończeniu działań wojennych – mówi dyrektor Pichniarczyk.

Współpraca Politechniki Krakowskiej i Łukasiewicz – ICiMB ma swoje korzenie w przekonaniu, że nauka i biznes są nierozłącznymi elementami rozwoju społecznego i gospodarczego. Oba podmioty dążą do tworzenia nowych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju polskiego budownictwa oraz innych dziedzin. To przyczyni się do wzmocnienia polskiej gospodarki przez tworzenie innowacyjnego ekosystemu łączącego uczelnie, biznes i Łukasiewicza. – Partnerstwo oparte na wzajemnym zaufaniu i komplementarnych kompetencjach ma na celu zwiększenie innowacyjności polskiego biznesu – zaznacza Paweł Pichniarczyk.

Podpisanie umowy o współpracy, którą ze strony PK koordynować będzie dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof PK,  odbyło się w Krakowskiej Hucie Szkła z udziałem pracowników obu partnerów. Uroczystości towarzyszył pokaz wytwarzania  szklanych dzieł sztuki w wykonaniu mistrzów hutnictwa szkła.