Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Na PK wprowadzono politykę zapewniania dostępności

Na PK wprowadzono politykę zapewniania dostępności

Na Politechnice Krakowskiej wprowadzono Politykę zapewniania dostępności. Założono w niej, że PK dąży do zapewnienia wszystkim osobom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, dostępności wszystkich swoich zasobów i usług oraz warunków do pełnego uczestnictwa w życiu uczelni i społeczności akademickiej. 

Polityka zapewnienia dostępności, jest dokumentem określającym działania dotyczące eliminowania barier, ograniczeń oraz przeszkód związanych z niepełnosprawnościami, chorobami oraz innymi trudnościami. Jej celem jest stworzenie studentom, doktorantom i pracownikom PK z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami równych szans w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym oraz w miejscu pracy.

Przedmiotem niniejszej Polityki jest określenie:

1) zasad zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjnokomunikacyjnej na PK;

2) zakresu odpowiedzialności jednostek organizacyjnych PK za zadania związane z zapewnieniem dostępności, o której mowa w pkt 1;

3) zasad opracowywania planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności (zwanego dalej Planem Działania) oraz raportu o stanie zapewnienia dostępności (zwanego dalej Raportem Dostępności);

4) sposobu postępowania w przypadku wniosków i skarg związanych z brakiem zapewnienia dostępności

ZARZĄDZENIE Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie wprowadzenia Polityki zapewniania dostępności na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki