Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Reprezentanci PK w prestiżowych gremiach eksperckich

Reprezentanci PK w prestiżowych gremiach eksperckich

Dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej,  Jakub Zielonka, doktorat Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej i prof. Sebastian Skoczypiec zostali powołani do prestiżowych gremiów eksperckich.

Dr Tomasz Jeleński ekspertem ds. klimatu i przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, został powołany do nowoutworzonej Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. – Koncepcja Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni zakłada, że zagospodarowanie przestrzeni znacząco wpływa na negatywne zmiany klimatu i powiększa szkodliwe zjawiska. Konieczne jest przyjęcie zasady nadrzędności w rozstrzygnięciach planistycznych uwarunkowań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, a równocześnie adaptacją do zachodzących zmian klimatycznych – wyjaśnia dr Tomasz Jeleński.

Komisje przy RPO są formą stałej współpracy z organizacjami społecznymi. W skład każdej Komisji wchodzą przedstawiciele świata nauki oraz organizacji społecznych. Komisje wspierają Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie: monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa. Ponadto Komisje wskazują, jak należałoby zmienić prawo (wnioski de lege ferenda), uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych, propozycje zmian systemowych, tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisje promują dobre praktyki oraz wykonują inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.

Jakub Zielonka w zarządzie Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Jakub Zielonka, doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej został członkiem zarządu  Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wyboru dokonano podczas grudniowego  XVIII Zjazdu Delegatów KRD. Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów został Jarosław Olszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

Prof. Sebastian Skoczypiec powołany do Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, został powołany przez ministra obrony narodowej w skład Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie – lidera naukowo-badawczego wsparcia wojskowej techniki lotniczej. Rada Naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym ITWL w zakresie jego działalności statutowej oraz stanowiącym w sprawach wynikających z uprawnień do nadawania tytułów i stopni naukowych.

Do głównych zadań Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych należy: produkcja i badania bezzałogowych statków powietrznych oraz ich strategicznych podsystemów; modernizacja załogowych statków powietrznych; opracowanie, modernizacja, badania i certyfikacja lotniczych środków bojowych; opracowanie systemów szkolenia z wykorzystaniem technologii VR; badania materiałów pędnych, smarów, energii odnawialnej; badanie nawierzchni lotniskowych i drogowych. ITWL współpracuje z największymi polskimi i zagranicznymi producentami uzbrojenia oraz siłami zbrojnymi realizując prace m.in. na rzecz NATO, Europejskiej Agencji Obrony i Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej.

Rada Naukowa ITWL jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu. Posiada też uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

Działalność naukowo-badawcza oraz publikacyjna prof. Sebastiana Skoczypca skoncentrowana jest  wokół niekonwencjonalnych metod wytwarzania części maszyn i narzędzi, a więc obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej i laserowej. Zajmuje się m.in. problematyką adaptacji wspomnianych procesów w obszarze mikrowytwarzania oraz podstawami teoretycznymi i technologicznymi ich integracji w ramach technologii sekwencyjnych i hybrydowych. Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych, ekspertem Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.