Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Senat PK wprowadził zmiany w statucie uczelni

Senat PK wprowadził zmiany w statucie uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu w styczniu 2021 r. uchwalił zmiany w najważniejszym akcie wewnętrznym uczelni – w statucie. Poprzedziła je pełna droga legislacyjna, w tym m.in. konsultacje ze społecznością PK, ekspertyzy prawne, opiniowanie przez organizacje związkowe i Radę Uczelni.

Zmiany były konieczne w związku z opiniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wskazało ono m.in., że statut nie może wprowadzać dodatkowych wymagań dla kandydatów na różne funkcje uczelniane (np. członków rady uczelni, prorektorów, dziekanów, prodziekanów dyrektora szkoły doktorskiej, kierowników jednostek pozawydziałowych), niewynikających wprost z ustawy PoSWiN w sytuacji, gdy przepisy ustawy nie zawierają upoważnienia do określenia w statucie dodatkowych wymagań.

W opinii MNiSW zapisy statutu nie mogą też ograniczać wyłącznej kompetencji rektora do powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych i ich odwoływania np. poprzez uzależnienie decyzji rektora od wskazania jedynego kandydata przez inny podmiot. W związku z tym zmiany zaszły z zapisach statutu, które wiązały decyzje rektora w sprawie powołania dziekanów z pozytywnym zaopiniowaniem kandydatur przez społeczność akademicką wydziału. W skutek zmiany opinia społeczności akademickiej wydziału nie musi być wiążąca dla rektora przy podejmowaniu decyzji o powołaniu osoby do pełnienia funkcji dziekana.

Wśród uchwalonych zmian jest też:

  • uchylenie zakazu łączenia funkcji kierowniczych, w związku z uzasadnieniem, że mogą pojawiać się przypadki gdzie wskazanym ze względu na interes uczelni jest pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji kierowniczej (np. prorektora i kierownika katedry)
  • wprowadzenie jednej komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów i jednej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów (zamiast oddzielnych komisji dla studentów i doktorantów).
  • doprecyzowanie zasad i trybu przeprowadzania opiniowania kandydatów na dziekana przez społeczność akademicką
  • uzupełnienie regulaminu pracy organów kolegialnych o zapisy dotyczące przeprowadzania posiedzeń zdalnych

Uchwała z 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej