Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowy statut Politechniki Krakowskiej uchwalony!

Nowy statut Politechniki Krakowskiej uchwalony!

Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił nowy statut uczelni.  Na posiedzeniu  29 maja 2019 r. senatorowie PK jednogłośnie poparli uchwałę w tej sprawie. – To ważny dla społeczności uczelni moment. Pracowaliśmy nad statutem od października, jego ostateczna treść została wypracowana poprzez kompromis i w szacunku do wszystkich zgłoszonych do projektu dokumentu uwag i opinii, płynących ze społeczności uczelni  – mówi rektor PK prof. Jan Kazior. Nowy statut wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r. (z małymi wyjątkami), są w nim zawarte także przepisy przejściowe.

Misja Politechniki Krakowskiej

Nowy statut składa się z dziesięciu działów, poświęconych m.in. władzom PK, jednostkom organizacyjnym uczelni i zasadom zarządzania nimi, gospodarce i administracji, pracownikom PK, uczestnikom wszystkich form kształcenia na PK, przepisom uzupełniającym i przejściowym. Zawiera także załączniki obejmujące  m.in.  zasady nadawania tytułów honorowych, ordynację wyborczą i regulamin pracy organów kolegialnych PK.

W nowym statucie została zdefiniowana misja uczelni.  Zgodnie z nią:
„Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki czerpie zarówno z bogatych tradycji akademickich, jak  i doświadczeń oraz dokonań swojego patrona. Szanując te wartości, służy społeczeństwu i gospodarce poprzez prowadzenie badań naukowych oraz wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki do kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr inżynierskich i naukowych. Opierając się na poszanowaniu godności i praw człowieka, respektowaniu swobody w dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy i umiejętności oraz otwartości na nowe idee i różnorodność poglądów, Politechnika Krakowska dąży do zapewnienia najwyższych standardów w zakresie kształcenia i badań naukowych oraz dba o rozwój swojej bazy materialnej. Pogłębia współpracę z innymi uczelniami oraz otoczeniem gospodarczym, wspierając przedsiębiorczość, innowacyjność i transfer technologii. Swoje cele realizuje poprzez dbałość o wszechstronny rozwój całej społeczności akademickiej nie tylko w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych, ale również wartości humanistycznych, działalności artystycznej, społecznej i kultury fizycznej. Ambicją Politechniki Krakowskiej jest zajmowanie znaczącego miejsca wśród uczelni Polski, Europy i świata.”

Organy PK

Wśród statutowych organów PK są:  Rada Uczelni, Rektor,  Senat i rady naukowe wydziałów.  Statut opisuje zasady ich powołania  oraz kompetencje. Zgodnie z nimi rektor, powoływany na drodze wyborów, jest przełożonym całej wspólnoty uczelni. Powołuje m.in. – jako stałe ciała doradcze – kolegium rektorskie (w jego skład na mocy nowego statutu wchodzić będzie m.in. przedstawiciel samorządu studenckiego) oraz poszerzone kolegium rektorskie.

Członków Rady Uczelni  (składa się z 3 osób spoza uczelni, 3 z uczelni oraz przewodniczącego samorządu studenckiego), powołuje Senat PK. Senat liczył będzie 40 członków (20 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni,  10 pozostałych nauczycieli akademickich, 8 studentów i doktorantów, 2 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi). Członkostwa w nim nie można łączyć z pełnieniem funkcji rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, kwestora i członkostwem w Radzie Uczelni.

Struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej PK statut przewiduje: wydziały, szkołę doktorską, jednostki pozawydziałowe (dydaktyczne oraz wspomagające działalność dydaktyczną PK, badania naukowe oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym), centra naukowo-badawcze i dydaktyczne, inne jednostki samofinansujące się,  jednostki administracyjne. Wydział, zgodnie ze statutem,  prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną co najmniej z jedną dyscypliną naukową podlegającą ewaluacji. Na wydziale powołana zostanie rada naukowa wydziału, która obejmuje wszystkie dyscypliny wydziałowe przypisane danemu wydziałowi. W jej skład wchodzą wszyscy pracownicy PK, spełniający wymagania określone w art. 20 ust. 1-4 ustawy, którzy posiadają stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, deklarujący co najmniej 75% działalności naukowej w dyscyplinie naukowej przyporządkowanej danemu wydziałowi. Rada naukowa wytycza główne kierunki i tematykę badań w zakresie reprezentowanych przez nią dyscyplin naukowych, a także podejmuje decyzje w sprawach nadawania stopni naukowych.

W skład wydziału wchodzą katedry, samodzielne laboratoria lub inne jednostki akredytowane oraz jednostki administracyjne. Skład osobowy katedry powinien być nie mniejszy niż 12 nauczycieli akademickich, w tym co najmniej dwóch pracowników ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem naukowym.

Statut stanowi, że wydziałem kieruje dziekan. Może być nim pracownik PK, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, który do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończył 67 roku życia, deklarujący co najmniej 75% działalności naukowej w wydziałowej dyscyplinie naukowej.  Rektor powołuje na dziekana kandydata, który uzyskał pozytywną opinię społeczności akademickiej wydziału (wyrażoną w głosowaniu  na jednego lub dwóch kandydatów uzgodnionych przez rektora i radę naukową wydziału).

Limit wieku (do 67 r. ż) obowiązuje także przy powołaniach na inne stanowiska (m.in. prorektorów, prodziekanów, kierowników katedr, kierowników laboratoriów, dyrektora Szkoły Doktorskiej). W statucie wskazano także, że nie można jednocześnie pełnić więcej niż jednej funkcji kierowniczej na PK.

W części poświęconej pracownikom opisano grupy i stanowiska, na których zatrudnia się nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami (tu stanowiska określa regulamin wynagradzania). Z kolei w dziale poświęconym kształceniu wskazano formy kształcenia, zasady rekrutacji i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów.

Ważne terminy

Przepisy przejściowe opisują najważniejsze ramy czasowe dotyczące wejścia w życie nowych zapisów i obowiązywania niektórych starych zasad.  Przewidują m.in., że:
– osoby, będące w dniu 30 września 2019 r. członkami Senatu w związku z pełnieniem przez nie funkcji rektora, prorektora lub dziekana, pozostają członkami Senatu do 31 sierpnia 2020 r.

– pierwsza kadencja rad naukowych wydziałów i rad naukowych dyscyplin trwa od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

– rektor dostosuje strukturę organizacyjną PK do wymagań określonych w statucie  w terminie do 28 lutego 2021 r.

– rektor nada Regulamin organizacyjny uczelni, spełniający wymagania określone w ustawie  i statucie, w terminie do 28 lutego 2021 r.

– dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów i innych jednostek organizacyjnych wydziału oraz ich zastępcy powołani przed dniem wejścia w życie statutu pełnią funkcje do czasu przekształcenia jednostki, ale nie dłużej niż do 28 lutego 2021 r.

Droga do uchwalenia

Uchwalenie nowego statu zwieńczyło prace nad nim, trwające od października 2018 r. Powołany wówczas przez rektora specjalny zespół do spraw opracowania statutu przygotował pierwszą wersję projektu dokumentu, która została przedstawiona społeczności uczelni 25 stycznia br. wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach społecznych. Wzięło w nich udział liczne grono pracowników i studentów (uwagi napłynęły od ponad 50 podmiotów). Ich opinie i postulaty były cennym materiałem do dalszych prac nad statutem, prowadzonych ponownie przez zespół do spraw opracowania dokumentu, a następnie Senacką Komisję Statutową. Projekt statutu był opiniowany przez uczelniane organizacje związkowe, Radę Uczelni, a także poddawany analizom prawnym. Pierwsze czytanie projektu statutu odbyło się w kwietniu br., w maju Senat uchwalił ostateczną treść dokumentu.

Statut Politechniki Krakowskiej uchwalony w maju 2019 r.