Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Powstała Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej

Powstała Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej

Powstała pierwsza w historii Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej. Senat PK uchwalił jej regulamin, program kształcenia oraz zasady rekrutacji. Na stanowisko dyrektora Szkoły  powołana została dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.

Nad koncepcją Szkoły Doktorskiej PK pracował zespół pod przewodnictwem prorektora do spraw nauki prof. Tadeusza Tatary. Podczas majowego posiedzenia Senatu  uchwalono najważniejsze akty prawne dotyczące nowej jednostki PK. – Kształcenie doktorantów było jednym z tych elementów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, który wymagał sporych zmian. Dotąd obowiązujący model, oparty na studiach doktoranckich, był bowiem powszechnie uważany za nieefektywny – podkreśla rektor PK prof. Jan Kazior . – W opinii większości środowiska akademickiego poziom bronionych doktoratów był coraz słabszy, podobnie jak stopień umiędzynarodowienia kształcenia. Kwestionowano także staranność w ustalaniu programów studiów. Odpowiedzią na te problemy ma być szkoła doktorska, która od października zastąpi studia doktoranckie. W założeniach szkoły doktorskie mają wspierać interdyscyplinarność w badaniach naukowych oraz kształcenie zaawansowanych kompetencji cennych dla gospodarki. Nowy model kształcenia doktorantów wiąże się dodatkowo ze zdecydowaną poprawą sytuacji materialnej doktorantów. Każdy z nich otrzyma bowiem stypendium. 

Powszechny system stypendialny jest jedną z nowości w kształceniu doktorantów w ramach nowej ustawy „Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce”. Każdemu uczestnikowi szkoły doktorskiej przez 4 lata będzie przysługiwać stypendium doktoranckie w wysokości 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa oraz 57% wynagrodzenia profesora po takiej ocenie.

Zgodnie z przyjętymi zasadami Szkoła Doktorska zaproponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Krakowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora.  Na PK przewiduje się kształcenie w ramach siedmiu dyscyplin naukowych,  to: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.  Doktorant wybierze jedną z dyscyplin, ale w ramach programu studiów może dokonać wyboru przedmiotów modułowych niezwiązanych z dyscypliną podstawową. Kształcenie w Szkole Doktorskiej PK będzie bezpłatne, potrwa 8 semestrów i będzie realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Regulamin Szkoły przewiduje, że zapewnia ona doktorantowi przez cały okres kształcenia opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, sprawowane przez promotora (lub promotorów). Większość zajęć w politechnicznej szkole będzie mogła być prowadzona zarówno w j. polskim, jak i angielskim.

Szkołę Doktorską PK powołał zarządzeniem Rektor PK. Jest wydzieloną jednostką organizacyjną, podległą prorektorowi ds. nauki. Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Rada Szkoły Doktorskiej PK.  Na czele szkoły stoi dyrektor . Do pełnienia tej funkcji  – na czas do 31 grudnia 2020 r. – powołana została dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicką, prof. PK.

Zadania, organizację wewnętrzną oraz zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej PK, określa jej regulamin uchwalony przez Senat PK. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK odbywać będzie od 1 września do 25 września w drodze konkursu, warunki i tryb rekrutacji również uchwalono na posiedzeniu 29 maja 2019 r.  Pierwszy rok kształcenia  w Szkole Doktorskiej PK rozpocznie się 1 października 2019 r.

Szkoła Doktorska Politechniki  Krakowskiej w serwisie głównym PK

Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej