Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Dyscypliny naukowe a czasopisma – konsultacje

Dyscypliny naukowe a czasopisma – konsultacje

Trwają prace nad ministerialnym wykazem czasopism punktowanych. Do 16 listopada br MNiSW czeka na uwagi dotyczące przypisania czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

W wykazie czasopism punktowanych znajdą się m.in. czasopisma biorące udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a także pozycje ujęte w międzynarodowych bazach takich jak Scopus i Web of Science. Właśnie w związku z tymi międzynarodowymi bazami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia specjalne konsultacje środowiskowe. Do 16 listopada będzie można przysyłać uwagi dotyczące przypisania poszczególnym czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Ministerialny wykaz czasopism naukowych, którego ostateczny kształt poznamy w I połowie 2019 roku, będzie uwzględniał m.in.:

  • czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (nawet 500 polskich czasopism uwzględnionych dodatkowo w wykazie),
  • czasopisma ujęte w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science,
  • zagraniczne czasopisma naukowe z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych uwzględnione w bazie ERIH+, które w wyniku oceny eksperckiej zostaną uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej,
  • recenzowane materiały z międzynarodowych konferencji informatycznych, posiadających co najmniej rangę C w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Aby usprawnić proces ewaluacji jakości działalności naukowej, konieczne jest przypisanie czasopismom poszczególnych dyscyplin. Dzięki temu artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną. Ten automatyzm znacznie uprości i przyspieszy ocenę dorobku naukowego. Samo powiązywanie nie odbędzie się jednak bez uwzględnienia głosu naukowców. Specjalnie uruchomione konsultacje środowiskowe pozwolą na uzupełnienie dyscyplin przypisanych do czasopism ujętych w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science, a złożone do 16 listopada przez naukowców wnioski będą podlegały ocenie eksperckiej.

Przypisanie dyscyplin – co to w praktyce oznacza

Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji.

Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę.

W wyniku uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, z ostatecznej wersji rozporządzenia zostanie usunięty limit dopuszczający zgłoszenie do ewaluacji maksymalnie 20% artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, którym w wykazie czasopism przypisano inną dyscyplinę niż ewaluowana. Osiągnięcia powinny jednak mieć związek tematyczny z badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny. Komisja Ewaluacji Nauki będzie mogła nie uwzględnić w ewaluacji osiągnięcia, jeśli w oczywisty sposób nie będzie ono związane z badaniami naukowymi prowadzonymi w podmiocie w ramach danej dyscypliny. Z drugiej strony Komisja nie będzie mogła odmówić uwzględnienia w ewaluacji multidyscyplinarnego czy interdyscyplinarnego artykułu naukowego, którego tematyka nakłada się na obszar danej dyscypliny.

Przypisanie dyscyplin do czasopism będzie służyło usprawnieniu procesu ewaluacji jakości działalności naukowej. W związku z tym, że artykuły naukowe będą zdecydowanie najczęściej zgłaszanymi do ewaluacji osiągnięciami, przyjęta zostanie zasada, zgodnie z którą artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną. Jednocześnie, nie zostanie ograniczona możliwość uwzględnienia w ewaluacji artykułu opublikowanego w czasopiśmie, do którego ewaluowana dyscyplina nie jest przypisana (o ile osiągnięcie będzie związane tematycznie z badaniami prowadzonymi w tej dyscyplinie!).

Propozycja wstępna – skąd się wzięła

W propozycji przedstawionej przez ministerstwo znajduje się zestawienie aktywnych czasopism naukowych uwzględnionych aktualnie w bazach Scopus i Web of Science wraz z przypisanymi do nich wstępnie dyscyplinami, określonymi w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. Przypisanie oparte jest na wynikach porównania zakresów nowych dyscyplin oraz kategorii All Science Journal Classification (Scopus) i Subject Categories (Web of Science). Kody ASJC/SC były łączone z nowymi dyscyplinami na zasadzie „wiele do wielu”, tzn. do jednej dyscypliny mogło zostać przypisanych kilka kodów ASJC i SC, jak również jeden kod ASJC lub SC mógł być uznany za związany z więcej niż jedną dyscypliną. W przypadku rozbieżności między opisem zakresu tematycznego danego czasopisma między bazami, przy przypisywaniu dyscyplin do czasopism uwzględniano wszystkie dyscypliny wynikające z kodów przypisanych czasopismu w obydwu bazach (z wyjątkiem czasopism przypisanych w jednej z baz do kategorii „multidisciplinary”). W efekcie, do większości czasopism przypisana jest więcej niż jedna dyscyplina.

Konsultacje ze środowiskiem – na jakich zasadach

W ramach rozpoczętych konsultacji otwieramy możliwość zgłaszania wniosków o dopisanie do konkretnych czasopism naukowych dodatkowych dyscyplin. Każdy z wniosków powinien być umotywowany. Uzasadnienie powinno wykazywać, że istotna część artykułów naukowych publikowanych w danym czasopiśmie dotyczy zagadnień wchodzących w zakresie dyscypliny, która w wyjściowym zestawieniu nie została do tego czasopisma przypisana. Wnioski będą rozpatrywane przez Zespół doradczy do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.

Kiedy kolejne bazy

Przypisanie dyscyplin do czasopism biorących udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, wskazanych przez ekspertów czasopism ujętych w bazie ERIH+ oraz materiałów konferencyjnych nastąpi na późniejszym etapie sporządzania wykazu czasopism. m.in. z uwzględnieniem informacji podanych we wnioskach złożonych w ramach pierwszego konkursu w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Wnioski należy składać do 16 listopada 2018 r. na formularzu dostępnym pod adresem: 

https://pbn.nauka.gov.pl/dyscypliny-czasopism/.

 

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science wraz z dyscyplinami

Źródło: www.nauka.gov.pl