Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Politechnika rozpoczęła prace nad nowym statutem

Politechnika rozpoczęła prace nad nowym statutem

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem nowego statutu PK. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, że uczelnie mają rok na jego opracowanie i przyjęcie. Statuty wchodzą w życie 1 października 2019 r. W nowej ustawie zawartych jest mniej szczegółowych zapisów niż w dotąd obowiązującej.

Oznacza to, że więcej spraw dotyczących działania uczelni będą one mogły regulować w swoich statutach. Przed Politechniką Krakowską kilka miesięcy intensywnych prac nad najważniejszym aktem prawnym uczelni. Prace nad statutem rozpoczął już specjalnie powołany przez rektora PK Zespół ds. Statutu. Są prowadzone we współpracy z przewodniczącym Senackiej Komisji Statutowej. Wypracowana koncepcja będzie konsultowana i opiniowania przez Senacką Komisję Statutową, a następnie przekazana do zweryfikowania w kancelarii prawnej.

Nowy statut będzie najważniejszym aktem prawnym na uczelni. Określi szczegółowo  organizację uczelni i jej strukturę wewnętrzną. Obligatoryjna materia statutowa to:

 1. sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni
 2. skład rady uczelni oraz senatu
 3. zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów (w tym skład kolegium oraz tryb wyboru jego członków)
 4. zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni
 5. typy jednostek organizacyjnych uczelni;
 6. funkcje kierownicze w uczelni;
 7. zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływania;
 8. tryb nadawania tytułu doktora honoris causa;
 9. zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię;
 10. zasady dysponowania mieniem uczelni;
 11. tryb nadawania regulaminu organizacyjnego;
 12. przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń;
 13. kwalifikacje wymagane od nauczycieli akademickich
 14. tryb i warunki przeprowadzania konkursów na nauczyciela akademickiego
 15. tryb wyboru i skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich oraz komisji dyscyplinarnych (I i II instancji) dla studentów i doktorantów
 16. w uczelniach wojskowych oraz służb państwowych statut określa ograny uczelni wykonujące zadania rady uczelni
 17. termin na zajęcie stanowiska przez samorząd studentów lub doktorantów w odniesieniu do kandydata do pełnienia funkcji kierowniczej w uczelni, do zakresu obowiązków której należą sprawy studentów lub doktorantów
 18. termin do wyrażenia opinii przez samorząd studentów lub doktorantów w odniesieniu do programu studiów lub programu kształcenia w szkole doktorskiej
 19. statut uczelni niepublicznej wskazuje osobę fizyczną albo osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa albo samorządowa osoba prawna), która staje się założycielem w przypadku jego śmierci albo utraty osobowości prawnej

Nowy statut będzie uchwalony na Politechnice Krakowskiej przez Senat po zasięgnięciu opinii rady uczelni oraz związków zawodowych. Dotychczasowy statut uczelni zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego tj. do 1 października 2019 r.

41 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.