Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Politechnika uczelnią badawczą? Przygotowania do konkursu IDUP

Politechnika uczelnią badawczą? Przygotowania do konkursu IDUP

Politechnika Krakowska otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki zaproszenie do przedłożenia ministrowi swojej strategii rozwoju na lata 2024-2026 na potrzeby przygotowania do udziału w przyszłym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza.” O zaproszeniu dla PK poinformował podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu rektor PK prof. Andrzej Szarata. Jak przekazał uczelnia skorzysta z propozycji MEiN.

Minister nauki skierował list do rektora PK w związku ze znakomitymi wynikami uzyskanymi przez uczelnię w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, uprawniającymi do udziału w następnym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). – Gratuluję uzyskanych wyników ewaluacji oraz zachęcam do opracowania Strategii gwarantującej stały i zrównoważony rozwój uczelni w nadchodzących latach – napisał w liście minister nauki Przemysław Czarnek. Pisze w nim także: „W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1672), nowelizującej ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, mają Państwo możliwość przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie art. 306a ustawy, strategii rozwoju uczelni w latach 2024-2026, zawierającej opis planowanych działań służących opracowaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB, planowanym do przeprowadzenia w 2026 r. Strategię należy przekazać w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą Ministerstwa w terminie do dnia 30 listopada br.”