Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Komunikat w sprawie p.o rektora PK i startu procedur wyborczych na PK

Komunikat w sprawie p.o rektora PK i startu procedur wyborczych na PK

W związku ze śmiercią Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza 22 marca 2023 r., na podstawie art. 24 ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 572, z późn. zm.) Przewodniczący Kolegium Elektorów Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał stwierdził wygaśnięcie mandatu Rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza z dniem Jego śmierci.

W  konsekwencji stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rektora PK, na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) obowiązki Rektora w okresie od 23 marca 2023 r. do dnia wyboru nowego rektora pełni najstarszy członek Senatu Politechniki Krakowskiej, posiadający co najmniej stopień doktora – dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK.

Wybory nowego rektora PK zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurą opisaną w Statucie Politechniki Krakowskiej i Ordynacji Wyborczej, będącej jego częścią.

Procedury wyborcze na PK rozpoczną się piątek 31 marca 2023 r. Na ten dzień przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW) dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK zwołał nadzwyczajne posiedzenie UKW. Jego przedmiotem będzie m.in. opracowanie projektu uchwały wyborczej, która określi szczegółowy terminarz wyborów. Uchwałę wyborczą z terminarzem wyborów zatwierdza następnie Senat PK.

Wyboru Rektora dokona Kolegium Elektorów, wybrane na kadencję 2020-2024 r.  Osoba wybrana na funkcje Rektora będzie ją pełnić od dnia stwierdzenia wyboru do końca kadencji 2020-2024, czyli do 31 sierpnia 2024 r.

Do wyboru stosuje się takie zasady jak w przypadku wyborów na pełną kadencję. Czynności wyborcze obejmują:

a) zgłaszanie kandydatów przez pracowników, członków rady uczelni, organy samorządu studentów i samorządu doktorantów,

b) wyrażanie przez zgłoszone osoby braku zgody na kandydowanie w terminie 7 dni od ogłoszenie listy przez UKW,

c) opiniowanie zgłoszonych osób przez Senat PK,

d) wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni,

e) wyrażenie zgody na kandydowanie przez osoby wskazane przez Radę Uczelni,

f) wybór rektora przez kolegium elektorów spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Uczelniana Komisja Wyborcza będzie informować wspólnotę uczelni o zasadach, terminach i miejscu przeprowadzania wyborów m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego PK.

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu, na którym procedowany będzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego terminarza wyborów na rektora Politechniki Krakowskiej, zostało zwołane na środę 5 kwietnia br.

Aktualizacja 31-03-2023