Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowa kanclerz Politechniki Krakowskiej

Nowa kanclerz Politechniki Krakowskiej

1 września br. obowiązki kanclerza Politechniki Krakowskiej objęła mgr inż. Sylwia Momot-Luzara. W czerwcu Senat Politechniki pozytywnie zaopiniował jej kandydaturę na stanowisko kanclerza, po przeprowadzonym wcześniej konkursie.

Sylwia Momot-Luzara ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą, kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem. W tej uczelni ukończyła też studia podyplomowe z zakresu negocjacji i public relations. Jest także absolwentką Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego i Ecole de Management de Normandie (Francja) oraz AESE Business School (Portugalia). Ma 20-letnie doświadczenie w obszarze rachunkowości zarządczej i finansów, potwierdzone certyfikatami (m.in. certyfikat BDO, potwierdzający ukończenie kursu do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz certyfikat księgowy, wydany przez Ministra Finansów, uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych i pełnienia funkcji głównego księgowego). Pracowała zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym, ostatnio na stanowisku kanclerza Akademii Ignatianum (od grudnia 2019 r.), wcześniej (od 2013) głównej księgowej tej uczelni, zaś w latach 2010-2013 głównej księgowej/kwestora Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla w Krakowie. W latach 2002-2010 jej kariera zawodowa związana była z firmami prywatnymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, ma doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków publicznych (m.in. NCN, NCBIR, programy ramowe fundusze strukturalne, MEiN) oraz opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów informatycznych (ERP, obieg dokumentów, obsługa studentów i pracowników, moduł HR) .
Sylwia Momot-Luzara zastąpi na stanowisku kanclerza Politechniki Krakowskiej Leszka Bednarza.

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym PK kanclerz kieruje administracją i gospodarką uczelni (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów i funkcji kierowniczych), w szczególności: przestrzega dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków (zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami), zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy uczelni oraz właściwą organizację pracy, sprawuje nadzór nad mieniem uczelni i finansami podległych jednostek oraz nad opracowaniem procedur gospodarowania mieniem PK, nadzoruje planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zapewnia sprawne działanie komputerowego systemu wspomagania zarządzania, w tym wdrażanie nowych technologii informatycznych, reprezentuje uczelnię, w szczególności w sprawach administracyjnych i gospodarczych, w zakresie ustalonym przez rektora PK, nadzoruje opracowywanie wniosków inwestycyjnych oraz gospodarkę nieruchomościami, prowadzenie ewidencji powierzchni użytkowych na uczelni oraz inicjuje działania w zakresie racjonalizacji wykorzystania bazy lokalowej. Nadzoruje także stan dostępności architektonicznej uczelni. Współpracuje z komisjami senackimi, uczelnianymi i rektorskimi. W pionie podległym kanclerzowi PK pozostają m.in. działy: Zamówień Publicznych, Informatyzacji, Inwentaryzacji i gospodarki majątkowej, Zarządzania nieruchomościami, Zespół ds. informatycznego wsparcia procesów oraz piony dyrektora technicznego i dyrektora administracyjnego.