Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Rektor PK: Znakomite wyniki ewaluacji to nagroda za wielką i mądrą pracę. Dziękuję całej społeczności

Rektor PK: Znakomite wyniki ewaluacji to nagroda za wielką i mądrą pracę. Dziękuję całej społeczności

Niezwykle cieszymy się ze znakomitego dla Politechniki Krakowskiej wyniku ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021. Przyznanie siedmiu kategorii A oraz jednej B+ dyscyplinom, uprawianym na naszej uczelni, to jeden z najlepszych wyników w kraju. Potwierdza wysoki poziom naukowy Politechniki Krakowskiej, sytuuje nas w gronie najlepszych polskich szkół wyższych, czołówce uczelni technicznych – podkreśla rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz w specjalnym „Słowie” do społeczności Politechniki Krakowskiej.

Rektor PK ocenia w nim wynik ewaluacji i kieruje podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu:

Taki wynik ewaluacji jest wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej, patentowej oraz w obszarze współpracy z przemysłem. Potwierdza, że nasza praca naukowa ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Dzięki tak wysokim ocenom naszego dorobku mamy prawo nadawania stopni naukowych w ramach wszystkich dyscyplin, które poddaliśmy ocenie. Szczególnie cieszymy się, że do grona siedmiu dyscyplin, w których mieliśmy już uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania, dołącza jedna z najmłodszych na PK dyscyplin – informatyka techniczna i telekomunikacja. Mamy nadzieję, że z jeszcze większą dynamiką także w niej będziemy teraz mogli rozwijać kadry naukowe. To znakomicie wróży przyszłości naszej uczelni, naszym planom i aspiracjom.

Uzyskanie tak wysokich ocen naszego dorobku naukowego to dla naszej społeczności nagroda za wielką pracę, ale też świetna nowina dla naszych studentów i kandydatów na studia. Gwarantuje, że trafiając na Politechnikę Krakowską, mają  zapewniony dostęp do najnowszej wiedzy i kształcenia prowadzonego przez ekspertów w najważniejszych branżach gospodarki.

Dziękuję wszystkim pracownikom i doktorantom Politechniki Krakowskiej za wspaniałą, mądrze planową i realizowaną pracę, która przyniosła tak znakomite owoce w ewaluacji. Dziękuję szczególnie za niezwykle zaangażowanie dziekanom i prodziekanom wydziałów, radom naukowym dyscyplin, kierownikom katedr, prorektorom tej i ubiegłej kadencji, także mojemu poprzednikowi rektorowi Janowi  Kaziorowi, pod którego kierunkiem przeprowadzona została reforma naszej uczelni, m.in. pod kątem nowych ustawowych i ewaluacyjnych wymagań. Każdy członek naszej społeczności – zarówno pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, jak i pracownicy dydaktyczni i administracyjni, pracownicy – wspierających naukę – jednostek pozawydziałowych, zwłaszcza Biblioteki PK, Centrum Transferu Technologii PK oraz Centrum Doskonalenia Badań Naukowych – może czuć dumę z wyniku, jaki wspólnie osiągnęliśmy w ewaluacji.  Wysokie wyniki w niej były jednym z priorytetów władz rektorskich tej i ubiegłej kadencji, jednym z głównych celów w strategii rozwoju PK na najbliższe lata, którą przyjęliśmy w ubiegłym roku. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych celów i jeszcze raz wszystkim dziękuję!

Władze rektorskie, jak i dziekańskie tej i ubiegłych kadencji podjęły wiele starań, by wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym, pozytywnie motywować i inspirować.  Nie sposób wymienić wszystkich działań podjętych w ostatnich latach, wspomnę tylko o kilku, zaczynając od dobrego przygotowania naszej uczelni do funkcjonowania w nowej akademickiej rzeczywistości, wyznaczonej przez zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W sposób przemyślany, oparty na żywej dyskusji politechnicznej społeczności, przeprowadzona została w ubiegłej kadencji reforma na PK, która doprowadziła do skoncentrowania działalności badawczej w ramach dyscyplin naukowych wokół wydziałów i pozostawiła w rękach dziekanów zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. To zapewniło nam sprawność zarządczą i przejrzystość kompetencyjną. Mamy programy nagród finansowych za osiągnięcia naukowe oraz premii finansowych dla liderów naukowych dyscyplin. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które z jednej strony wzmocniło interdyscyplinarną współpracę naszych zespołów badawczych, z drugiej wsparło indywidualny rozwój naszych naukowców, edukując i szkoląc ich  m.in. w metodyce  przygotowywania wartościowych prac naukowych. Korzystaliśmy z zaawansowanych narzędzi do bieżącego monitoringu osiągnięć poszczególnych pracowników. Zwiększyliśmy też finansowanie m.in. na procesy publikacyjne i patentowanie.

Chcemy nadal podążać tą drogą, z przekonaniem, że nie możemy teraz osiąść na laurach. Aby iść do przodu, utrzymać wysoki poziom naszej uczelni, trwale budować jej prestiż w kraju i zagranicą, musimy stawiać jeszcze szybsze kroki w rozwoju naukowym i dydaktycznym. Poprzestanie na tym, co dotąd robimy, to będzie za mało. Pokazują to dane porównawcze z tej ewaluacji i historyczne porównania z poprzednimi ocenami szkół wyższych. Ci, którzy byli kiedyś wysoko oceniani, tym razem mocno odczuli konkurencję i nie mają takiej satysfakcji z wyników ewaluacji, jak my. My zaś,  już teraz ciesząc się z wysokich ocen,  analizujemy jeszcze szczegółowo dane z ewaluacji, by zdecydować o ewentualnych dalszych krokach (odwołaniach) w ramach obecnego cyklu ewaluacyjnego.

Myśląc o przyszłości uczelni, jestem pełen optymizmu. W trudnych dla szkolnictwa wyższego czasach udało się nam osiągnąć wspólnie coś niezwykle ważnego – nie tylko uzyskać sukces ewaluacyjny, ale i zintegrować społeczność PK wokół naszych priorytetowych celów, na nowo wzbudzić w niej politechnicznego ducha i zapał do współpracy między wydziałami, zespołami, dyscyplinami, grupami pracowników. Mam nadzieję, że wyniki ewaluacji wpłyną na wysokość budżetowego wsparcia finansowego dla PK, ale też otworzą przed nami nowe pola do współpracy i aktywności grantowej,  zaowocują wzrostem prestiżu PK w kraju i na świecie. To zaś da nam możliwości do jeszcze lepszego dbania o warunki prowadzenia badań i dydaktyki na PK, w tym polepszenia warunków pracy i płacy naszych pracowników.