Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Siedem politechnicznych dyscyplin nauki z kategorią A! Znakomite wyniki ewaluacji dla PK

Siedem politechnicznych dyscyplin nauki z kategorią A! Znakomite wyniki ewaluacji dla PK

7 (z 8 ocenianych) dyscyplin z kategorią A, 1 z kategorią B+ – Politechnika Krakowska poznała decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W siedmiu (z ośmiu ocenianych) dyscyplinach: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechnice Krakowskiej przyznano kategorię naukową A, zaś w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – także wysoką – kategorię B+. To jeden z najlepszych wyników oceny działalności naukowej w kraju. Politechnika Krakowska wypada znakomicie na tle innych polskich uczelni, w tym technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe, co na PK.

Ewaluacja to, prowadzona raz na kilka lat przez niezależne instytucje eksperckie, ocena dorobku naukowego polskich naukowców i uczelni.  W 2022 r. ewaluację przeprowadzono według całkowicie innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce wcześniej. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Od przyznanych kategorii naukowych (A+, A, B+, B, C) zależą uprawnienia uczelni do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.  

Ewaluację jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Na podstawie jej szczegółowych raportów oraz zaproponowanej (uchwałą KEN) propozycji oceny, kategorię poszczególnym dyscyplinom przyznaje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny były:

  • poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I)
  • efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II)
  • wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III).   

Ocena poziomu naukowego w ramach I kryterium dotyczy artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II) ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN. W kryterium tym brano pod uwagę również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki. Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III) przeprowadzono na podstawie ocenianych przez ekspertów opisów projektów , udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium uwzględniono tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wspomnianego wpływu.  

Otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzje dotyczące oceny poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych na Politechnice, wskazują na bardzo wysoki poziom prowadzonych tu badań.  

Minister  przyznał PK kategorię naukową A w dyscyplinach:

architektura i urbanistyka;

automatyka, elektronika i elektrotechnika;

inżynieria chemiczna;

inżynieria lądowa i transport;

inżynieria materiałowa;

inżynieria mechaniczna;

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

W dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja Politechnika otrzymała kategorię B+.
 

To oznacza, że we wszystkich tych dyscyplinach Politechnika ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego przez najbliższe lata. To przedłużenie uprawnień dla siedmiu dyscyplin uprawianych na PK oraz nabycie praw do nadawania stopni przez dyscyplinę informatyka techniczna i telekomunikacja.   

W wyniku reform przeprowadzonych w ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej, a dostosowujących kluczowe obszary działalności uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, przyjęto, że główna część działalności badawczej pracowników uczelni koncentrować się będzie wokół ośmiu dyscyplin naukowych. Dzięki temu możliwe było oparcie struktury PK na wydziałach skupionych wokół dyscyplin. Już 1 października 2019 r. powołano Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz rozszerzono profil działania dwóch innych wydziałów – Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także Informatyki i Telekomunikacji.