Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej na PK

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej na PK

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) powołano w maju na PK. Dbałość o oparte na wzajemnym szacunku relacje członków uczelnianej społeczności, profilaktyka i edukacja w obszarze psychospołecznych zagrożeń, a w razie potrzeb pomoc i wsparcie psychologiczne dla osób zgłaszających się o nie do CeWSA PK – to główne pola działań nowej jednostki pozawydziałowej.

CeWSA PK zostało powołane do podejmowania działań związanych z zapobieganiem przejawom niewłaściwego traktowania oraz wspieraniem członków naszej społeczności – pracowników, studentów i doktorantów – poszkodowanych przez niepożądane zachowania osób trzecich. Chcemy zawczasu przeciwdziałać takim zjawiskom jak dyskryminacja, molestowanie, czy mobbing, poprzez stałe programy świadomościowe i profilaktykę. Dotąd aktywność uczelni w tym obszarze była rozproszona na kilka jednostek. Powołując centrum koncentrujemy działania profilaktyczne i pomocowe w jednym miejscu, wskazujemy na ważność tego tematu dla naszej społeczności – mówi dr inż. Marek Bauer, prorektor PK ds. studenckich, pomysłodawca centrum.

Na czele centrum stoi dyrektor, w jego składzie znajdą się też Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji (poprzednio działający w funkcji Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji) oraz rzecznik akademicki/mediator. Nowa jednostka będzie współpracować z władzami uczelni i wydziałów, rzecznikami dyscyplinarnymi, rzecznikami praw studenta i doktoranta, Akademickim Punktem Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych, działami uczelni.

Do zadań centrum należy przede wszystkim:

1) szeroko pojęta profilaktyka, tj. zwiększenie świadomości SA PK na temat zagrożeń psychospołecznych poprzez odpowiednią edukację,

2) kompleksowe rozpatrywanie wszystkich spraw, dotyczących niewłaściwego traktowania (tj. dyskryminacja, molestowanie), zgłaszanych do CeWSA PK za pośrednictwem Rektora PK, prorektorów, dziekanów wydziałów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz zgłaszanych indywidualnie przez SA PK, prowadzące do ich wyjaśnienia,

3) kierowanie spraw do odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych, nadzór nad terminowym prowadzeniem spraw oraz sprawnym przepływem dokumentacji,

4) zapewnienie dostępu do psychologicznego wsparcia dla osób poszkodowanych poprzez delegowanie spraw do Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK lub jednostek zewnętrznych,

5) opracowywanie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej dla PK,

6) opiniowanie dokumentów uczelnianych pod kątem zapobiegania występowaniu przypadków dyskryminacji i mobbingu,

7) współpraca z jednostkami uczelni przy planowaniu badań zachowań, potrzeb i preferencji członków SA PK oraz przy podejmowaniu działań wynikających z analizy wyników tych badań,

8) inicjowanie akcji i działań wspierających dobre praktyki w zakresie relacji społecznych wśród społeczności PK, w tym działań związanych z wdrażaniem deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, głównie w zakresie upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowanie i ochrona prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

Na czele nowej jednostki stanie dr inż. Elżbieta Jarosińska z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK: – Główny akcent położymy na szeroko pojętą profilaktykę, zwiększanie świadomości społeczności akademickiej PK na tematy zagrożeń psychospołecznych. W planie mamy szkolenia, webinary ze specjalistami, tworzenie narzędzi diagnostycznych do badania zagrożeń, tworzenie materiałów informacyjnych, a w przyszłości także e-kursów świadomościowych itp. – podkreśla dyrektor CeWSA PK.

Oprócz profilaktyki Centrum kompleksowo rozpatrywać będzie wszystkie sprawy, dotyczące niewłaściwego traktowania członków społeczności PK, by doprowadzić do ich rzeczowego i obiektywnego wyjaśnienia. – W przypadku sporu stron, bazować będziemy na mediacjach. Jeśli w wyniku mediacji nie zostanie zawarta ugoda, każda sprawa będzie procedowana indywidualnie, adekwatną dla jej charakteru ścieżką prawną. Ważną sprawą w przypadku każdego zgłoszenia będzie zapewnienie dostępu do psychologicznego wsparcia dla ewentualnych osób poszkodowanych. Centrum będzie w tym temacie współpracować z Akademickim Punktem Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK, a w razie potrzeb z zewnętrznymi specjalistami – mówi Elżbieta Jarosińska.

Sukcesem centrum będzie taka jego skuteczność w podnoszeniu świadomości i prewencji niewłaściwych zachowań, że nie będzie miało pracy… – Wierzę mocno, że CeWSA PK spełni rolę, do której została powołana, służąc całej społeczności akademickiej – mówi dyrektor jednostki.

Z Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK można kontaktować się mailowo na adres cewsa@pk.edu.pl lub telefonicznie (tel. 512 652 855). Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs dla studentów na logo nowej jednostki.

ZARZĄDZENIE Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej