Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Do 31 marca pracownicy PK przypisują dyscypliny do osiągnięć naukowych

Do 31 marca pracownicy PK przypisują dyscypliny do osiągnięć naukowych

Ukazało się zarządzenie Rektora PK w sprawie oświadczeń o upoważnieniu Politechniki Krakowskiej do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji. Wprowadzono wzór oświadczenia, a także obowiązek przypisania dyscypliny do poszczególnych osiągnięć naukowych wykazywanych na potrzeby ewaluacji, którego należy dokonać na stronie Bibliografii Publikacji Pracowników PK po zalogowaniu się na swoje konto w bazie BPP.

Wyboru dyscypliny dla osiągnięć naukowych za lata 2017-2020 należy dokonać w terminie 31 marca 2021 r., a w przypadku osiągnięć za 2021 na bieżąco, nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r.   Pracownicy prowadzący działalność naukową oraz pracownicy biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej wypełniają i podpisują w wersji papierowej, wygenerowane na stronie Bibliografii Publikacji Pracowników PK oświadczenie (zgodne z treścią załącznika do zarządzenia rektora). Podpisane oświadczenie składają dziekanowi wydziału, na którym są zatrudnieni, a w przypadku pracowników zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych – właściwemu prorektorowi

Terminy składania oświadczeń dotyczących osiągnięć naukowych uzyskanych:

1) w latach 2017-2020 – do 30 kwietnia 2021 r.

2) w roku 2021 – do 10 stycznia 2022 r

Pracownicy, których zatrudnienie na PK kończy się przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 składają oświadczenie przed zakończeniem stosunku pracy na PK.

Zarządzenie wraz z załącznikami zostało opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej

Jak dokonać przypisania dyscypliny do osiągnięć naukowych

Na stronie Bibliografii Publikacji Pracowników PK uruchomiono system wyboru dyscypliny publikacji.  System jest dostępny dla zalogowanych autorów, których dyscyplina/dyscypliny naukowe są widoczne w profilu autora w BPP.

Wskazania/wyboru dyscypliny publikacji dokonuje się po zalogowaniu w BPP. W zakładce „Moje konto” należy wybrać „zadeklaruj dyscyplinę publikacji” i postępować wg instrukcji. Link do wyboru dyscypliny jest widoczny także na stronie osobistej autora. Deklaracji można również dokonać bezpośrednio z linku. Do każdej zadeklarowanej publikacji jest generowane oświadczenie wysyłane na adres mailowy autora zapisany w Bibliotece PK. Zaleca się zmianę adresów mailowych zgłoszonych do Biblioteki PK na służbowe. Można to zrobić z poziomu strony osobistej autora w BPP lub bezpośrednio pod linkiem

Po zadeklarowaniu dyscyplin publikacji można także pobrać stosowne oświadczenie zbiorcze generowane wg wzoru z załącznika do Zarządzenia nr 38. To oświadczenie dotyczy publikacji z lat 2017-2020. Oświadczenie zbiorcze dot. publikacji z roku 2021 będzie generowane oddzielnie pod koniec roku 2021, natomiast zweryfikowane publikacje z 2021 r. są już dostępne do deklarowania, a o konieczności deklarowania kolejnych publikacji rejestrowanych w BPP autorzy będą informowani w mailach weryfikacyjnych, które od przyszłego tygodnia będą wysyłane do wszystkich autorów i współautorów publikacji z naszej uczelni.

Istnieje możliwość zmiany decyzji przez autora o zaliczeniu publikacji do dyscypliny, m.in. w okresie poprzedzającym wysyłanie danych do ewaluacji, po przeanalizowaniu osiągnięć naukowych w poszczególnych dyscyplinach (w porozumieniu z opiekunami dyscyplin). Natomiast w zw. z automatycznym generowaniem do każdej publikacji oświadczeń potwierdzających zaliczenie publikacji do wskazanej przez autora dyscypliny, nie przewiduje się możliwości dokonywania przez autora samodzielnej zmiany dyscypliny publikacji w systemie bez uprzedniego przysłania stosownego maila na adres poczty dedykowanej obsłudze tych zadań.

Natomiast generowanie zbiorczych oświadczeń dot. publikacji z lat 2017-2020 jest możliwe w każdej chwili. Warto to zrobić bezpośrednio przed ich złożeniem przełożonym, zwłaszcza jeśli od ostatniego pobrania oświadczenia zbiorczego zostały zarejestrowane publikacje autora w BPP.

Publikacja wieloautorska może być przez autorów przypisana do różnych dyscyplin. Z tego powodu informacje o dyscyplinie publikacji nie będą wyświetlane na liście publikacji autora, a tylko w rekordzie opisu publikacji. Ewentualne problemy należy zgłaszać mailem – sprawy dot. bezpośrednio deklarowania dyscyplin publikacji i generowanych oświadczeń na adres: deklaracje-bpp@pk.edu.pl, inne sprawy na adres: bibiografia@biblos.pk.edu.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach zakładki Bibliografia Publikacji Pracowników PK.