Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej

Nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej

Od 1 marca 2021 r. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej. Został wprowadzony zarządzeniem rektora, wcześniej pozytywnie zaopiniowany m.in. przez Radę Uczelni. 

Regulamin Organizacyjny PK to jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych uczelni, których przyjęcie wynika z wymagań Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutu PK. Prace nad Regulaminem – na zlecenie rektora PK – prowadziły Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni oraz Dział Organizacyjny PK. Znalazły się w nim zapisy dotyczące struktury uczelni, zakresu zadań poszczególnych jednostek PK w ramach tej struktury oraz organizacji,  zasad i zakresu działań jednostek administracji uczelni.

Zakres prac dot. nowego regulaminu był szeroki. Obejmował m.in. analizę zadań jednostek, wynikających z obecnie obowiązujących regulaminów oraz ich weryfikacji – poprzez porównanie z pracami faktycznie realizowanymi. Zakres obowiązków, aktualnie realizowanych przez działy i jednostki PK, zmieniał się w ostatnich latach m.in. w związku z rozwojem uczelni, nowymi potrzebami PK, realizacją rozmaitych projektów uczelnianych lub nowymi obowiązkami szkół wyższych, wynikającymi choćby ze zmian w prawie.

Nowy Regulamin Organizacyjny dostępny jest w BIP:

Zarządzenie Rektora z 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki