Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Wysokie stypendia i nagrody – mocne wsparcie dla studentów Politechniki Krakowskiej

Wysokie stypendia i nagrody – mocne wsparcie dla studentów Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska rozszerza pakiet pomocy finansowej dla swoich studentów. W tym roku akademickim uczelnia podniosła wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów aż do 1250 zł. Stworzyła też własny fundusz stypendialny, z którego ufunduje nowe stypendia dla aktywnych naukowo studentów – w 2021 r. przeznaczy na nie 200 tys. zł. Na 1000 zł nagrody finansowej mogą liczyć na Politechnice także studenci I roku, którzy mieli najlepsze wyniki w letniej rekrutacji na studia, a zimą pomyślnie zaliczą pierwszą sesję egzaminacyjną.

Wyższe  stypendia  rektora i dla osób z niepełnosprawnościami

W tym roku akademickim wzrosła wysokość stypendiów rektora dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są przyznawane w równej wysokości dla wszystkich stypendystów rektora, a to teraz aż 1250 zł miesięcznie (wzrost z 900 zł w ub. roku). Politechniczne stypendia są jednymi z najwyższych świadczeń tego rodzaju na polskich uczelniach. Na tak wysokie stypendia mogą liczyć już studenci I roku Politechniki Krakowskiej, jeśli są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych albo międzynarodowych, a także sportowcy z medalami mistrzostw Polski. Studenci wyższych lat mogą dostać stypendium rektora za wysoką średnią ocen i osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Na Politechnice wzrosły też dopłaty do stypendium socjalnego. Mogą na nie liczyć studenci spoza Krakowa, wynajmujący tu akademik lub mieszkanie. Dodatek do stypendium socjalnego z tego tytułu wzrósł w tym roku do 400 zł. Na wyższe wsparcie mogą też liczyć studenci PK z niepełnosprawnościami, w zależności od stopnia niepełnosprawności otrzymują 300, 500 z lub 750 zł stypendium. Tradycyjnie żacy mogą też korzystać ze stypendiów socjalnych i okolicznościowych zapomóg.  W ubiegłym roku akademickim  zapomogi trafiały przede wszystkim do studentów PK, których rodziny ucierpiały finansowo z powodu pandemii.  

Nowe stypendia  dla studentów i doktorantów –aktywnych naukowców

W trwającym właśnie roku akademickim wystartował na Politechnice Krakowskiej nowy program finansowego wsparcia dla aktywnych studentów-naukowców. Uczelnia stworzyła na jego potrzeby własny fundusz stypendialny. W 2021 r. do odnoszących naukowe i konkursowe sukcesy studentów i doktorantów trafi z niego aż 200 tys. zł. Półroczne stypendia będą przyznawane dwa razy w roku za prestiżowe osiągnięcia. Mogą to być wartościowe publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych w PK projektach badawczych (ze środków NCN, NCBiR czy Unii Europejskiej), zrealizowane patenty czy wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych. – Politechnika Krakowska jest znana z aktywności swoich studentów. Odnoszą ogromne sukcesy, które rozsławiają i ich, i uczelnię. Chcemy w sposób szczególny uhonorować to, co studenci robią dodatkowo poza programem studiów. Stąd pomysł na własny fundusz stypendialny i nowe stypendia  – mówi dr inż. Marek Bauer, prorektor PK do spraw studenckich. Tylko w ostatnim czasie głośno było o elektronicznej protezie dłoni, najlepszym studenckim projekcie roku w Polsce, autorstwa studentki inżynierii biomedycznej PK Agnieszki Tkaczyk czy farmach balkonowych –  zwycięskim projekcie w międzynarodowych konkursie architektonicznym młodych projektantów z PK Julii Sierpień i Yaroslava Panasevycha. M.in. takie osiągnięcia mogą być zgłaszane we wnioskach stypendialnych o nowe stypendium. W styczniu odbył się pierwszy nabór w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego PK, napłynęły 92 zgłoszenia od studentów i doktorantów. Teraz trwa ich ocena.

Prace nad projektem własnego programu stypendialnego władze uczelni prowadziły wspólnie z samorządami studentów i doktorantów.  

Nagrody dla najlepszych maturzystów i liderów I roku studiów

Politechnika Krakowska kontynuuje też program nagród pn. „Student Lider pierwszego roku”. W jego ramach na finansowe wsparcie mogą liczyć studenci I roku, którzy mieli najlepsze wyniki w letniej rekrutacji na studia lub byli laureatami I stopnia konkursu o „Złoty Indeks PK” (z chemii i matematyki), a teraz pomyślnie zaliczą pierwszą sesję egzaminacyjną na uczelni. Mogą oni liczyć na nagrody finansowe od rektora PK w wysokości 1000 złotych. W ubiegłym roku, w pierwszej edycji programu, takie nagrody trafiły  do 43 studentów I roku wszystkich kierunków studiów, którzy wcześniej mieli wysokie wyniki matur i z czołowych miejsc list rankingowych dostali się na Politechnikę. Program jest kontynuowany – także tegoroczni maturzyści mają okazję, by dzięki wynikom osiągniętym podczas rekrutacji, zdobyć na I roku studiów tytuł Lidera, a potem – po pierwszej sesji egzaminacyjnej – wsparcie finansowe w wysokości 1 tys. złotych.

Więcej o programach stypendialnych PK – także na stronie www.rekrutacja.pk.edu.pl oraz w zakładce studia na stronie głównej PK.