Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Senat PK powołał członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Senat PK powołał członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniach 16 grudnia 2020 r. i 8 stycznia 2021 r. powołał członków Rady Uczelni drugiej kadencji – trzech spośród społeczności PK oraz trzech spoza PK. W skład Rady, której kadencja rozpocznie się 1 styczna 2021 r. i potrwa do 2024 r.,  wejdzie  ponadto przewodniczący samorządu studenckiego (na mocy ustawy) oraz trzeci członek spoza uczelni, który zostanie wybrany w styczniu.

Rada uczelni jest organem kolegialnym PK. Do jej zadań należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej  i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Zgodnie z ustawą członkiem rady uczelni może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami, posiada wykształcenie wyższe i nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.

Na kadencję 2021-2024 do Rady Uczelni wybrani zostali:

Dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK – dyrektor Kolegium Nauk Społecznych PK, absolwent mechaniki stosowanej na WM PK (1988) oraz filozofii na UJ (1990). W 1994 roku obronił doktorat z filozofii (UJ), a w 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (filozofia – UMK w Toruniu).  Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wpływu rozwoju technologicznego na zmiany społeczne i kulturowe, historii etyki (zwłaszcza starożytnej Grecji) oraz teorii etyki, psychologii i socjologii moralności. Jest autorem kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, tekstów popularno-naukowych, publicystycznych oraz przekładów z języka angielskiego i niemieckiego. Prowadził badania na Universität zu Köln oraz Freie Universität Berlin. Związany przez wiele lat z branżą wydawniczą. Działał w Polskiej Izbie Książki, w 1999 był stypendystą Amerykańskiej Agencji Informacyjnej i odbył szkolenie dla kadry kierowniczej wydawnictw naukowych m.in. w Indiana University Press oraz Chicago University Press (USA). Od 1992 roku zatrudniony na PK, obecnie na stanowisku profesora. Wiceprzewodniczący (członek zewnętrzny) Komisji Bioetycznej UJ w kadencji 2020–2023. Członek Rady Uczelni PK pierwszej kadencji.

Dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK –  kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych, Instytutu Pojazdów Szynowych PK; absolwent Wydziału Mechanicznego PK. W 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktor nauk technicznych,  a w 2019 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych i organizacji inżynierskich PNTTE, SIMP, TNOiK oraz TÜV  Rheinland Polska. Pełni funkcję Sekretarza Prezydium Zarządu PNTTE w Warszawie, wiceprezesa Zarządu SIMP (Kraków) oraz wiceprezesa Zarządu TNOiK (Kraków). Posiada certyfikat zewnętrznego eksperta TÜV Rheinland Polska, jest ekspertem PNTTE oraz Dyplomowanym Rzeczoznawcą SIMP i biegłym sądowym. Autor ponad 100 publikacji naukowych, dwóch monografii, 56 referatów i wielu prac naukowo-badawczych, ponad 300 prac rzeczoznawczych, eksperckich i wdrożeniowych. Opracował oraz prowadził szereg przedmiotów kształcenia z obszaru eksploatacji i niezawodności maszyn, wypromował 176 dyplomantów na studiach I i II stopnia. Zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze niezawodności i ekonomiki eksploatacji maszyn. Rozwija je także w szeroko pojmowanym konsultingu, realizowanym we współpracy z firmami doradczymi i ośrodkami wdrożeniowymi na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, instytucji i jednostek samorządu. Opracował oryginalne metody oceny i prognozowania niezawodności przedstawione w formie monografii oraz cyklu publikacji monotematycznych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Złotą Honorową Odznakę SIMP, Srebrną Odznaką Honorową TNOiK.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Zima – pracownik Katedry Energetyki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK; absolwent Wydziału Mechanicznego PK na kierunku mechanika, tytuł mgr inż. w specjalności maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego uzyskał w 1992 r. W roku następnym został zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki WMPK. Rozprawę doktorską pt. „Odwrotny problem przewodzenia ciepła w ciśnieniowych elementach kotłów obronił z wyróżnieniem w roku 1996. Jako rozprawę habilitacyjną przedstawił monografię pt. „Symulacja nieustalonych procesów zachodzących w przegrzewaczach pary kotłów energetycznych na WMPK. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w lutym 2019 r. Obecnie pracuje na WIŚiE PK. Zajmuje się rozwiązywaniem złożonych problemów dotyczących elastyczności pracy bloków energetycznych (rozruchy, odstawienia, szybkie zmiany obciążenia) oraz OZE. Był kierownikiem trzech projektów badawczych. Wypromował troje doktorów nauk technicznych. Był recenzentem w pięciu przewodach doktorskich (w tym jeden realizowany na Uniwersytecie w Cape Town) oraz w trzech przewodach habilitacyjnych, a także w jednym postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora. Dorobek naukowy kandydata obejmuje ponad 120 prac. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Promocji WMPK (w latach 2006-2015). Był członkiem Rady Programowej Projektu Badawczego Zamawianego oraz Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów NCN. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Rynek Energii”. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń Energetycznych (powstałego w 2002 r.). W kadencji 2021-2024 został powołany na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na PK.

Dr Rafał Świerczyński – prezes zarządu MPK SA w Krakowie, wcześniej wiceprezes ds. finansowych spółki. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004); magister ekonomii, finanse i bankowość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1998); Główny księgowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; Makler Papierów Wartościowych; Doradca Inwestycyjny (licencja nr 127.  W latach 2010-2012 dyrektor ds. zarzadzania projektami w Alior Bank SA. W latach  1998-2010 doradca inwestycyjny, dyrektor operacyjny, doradca zarządu w Banku BPH SA, makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Instalexport SA (1996-1997). Inne pełnione funkcje: Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego – wiceprezes Zarządu (2017 – obecnie), Izba Przemysłowo-handlowa w Krakowie – członek Komisji Rewizyjnej (2017 – obecnie), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie – Sekretarz Rady Nadzorczej (2015 – obecnie), KrakTransRem – Prezes Rady Nadzorczej (2012 – obecnie), członek Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu (2010 – obecnie). Wśród sukcesów zawodowych wymienia: kompleksową odnowę taboru i zaplecza MPK SA w Krakowie (o wartości 2,5 mld zł), wdrożenie wieloletniego programu finansowania transportu w Krakowie (Europejski Bank Inwestycyjny), pozyskanie ponad 1 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej, wdrożenie w spółce wielu inicjatyw z obszaru CSR, m.in. osoby niepełnosprawne, programy ekologiczne, bezpieczeństwo, laureat Nagrody Krakowski Dukat w kategoria menadżer firmy (2017).

Dr inż. Aleksandra Burczyk – dyrektor Biura Jakości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (od 2020); członek Rady Nadzorczej Centralnego Laboratorium Pomiarowo–Badawczego Sp. z o.o. (od 2020), wcześniej z-ca Prezesa Zarządu oraz dyrektor ds. technicznych Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Sp. z o.o. (2012-2020); ekspert w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska oraz Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka (od 2007), wykładowca i pracownik naukowy. Jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w 2005 r. Ukończyła też studia podyplomowe z zarządzania jakością w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przy współudziale TÜV Nord (2007), studia menedżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2017) oraz studia menedżerskie w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2019).

Mgr inż. Marcin Styrna – absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej PK na kierunku budownictwo (studia jednolite magisterskie, studia doktoranckie). Prezes zarządu i wspólnik spółek:  Botbox, Business Tailors, Carnomed, właściciel firmy szkoleniowo-konsultingowej S&O Partners, fundator i przewodniczący Rady Fundacji Polska Innowacyjna, wspierającej młodych naukowców i innowatorów. Były członek Senatu PK oraz były członek Zarządu oraz Rady Doradczej Eurodoc – European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (reprezentującej doktorantów i młodych naukowców w Europie). Laureat wielu nagród w zakresie wspierania talentów oraz innowacji. Ekspert i twórca modeli biznesowych współpracujący z wieloma podmiotami biznesowymi. Wykładowca na kilkudziesięciu uczelniach publicznych w Polsce i zagranicą. Przedsiębiorca, ekspert i doradca w zakresie budowania modeli biznesowych, finansów, strategii rozwoju, promocji i komunikacji marki i innowacyjności. 

W Radzie Uczelni drugiej kadencji – na mocy ustawy – znajdzie się też przewodniczący samorządu Studenckiego PK mgr inż. Krzysztof Pszczółka.

Rada Uczelni 2021-2024więcej informacji

Aktualizacja 8-01-2021