Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowe stypendia dla studentów PK – aktywnych naukowców

Nowe stypendia dla studentów PK – aktywnych naukowców

Nowy program stypendialny dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku, pierwszy nabór wniosków już w styczniu 2021 r.

O półroczne stypendia będą mogli się starać studenci i doktoranci, których dorobek powiększy liczbę osiągnięć naukowych PK, m.in. tych ocenianych w procesie ewaluacji dyscyplin naukowych. Prawo do starania się o nowe stypendium będzie miał każdy student i każdy doktorant PK. Podstawą aplikacji będzie zgłoszenie maksymalnie 2 znaczących osiągnięć, które będą stanowić jedyną podstawę ubiegania się o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego PK (nie będzie żadnych dodatkowych uwarunkowań, np. związanych z terminowanym zaliczaniem kolejnych etapów studiów czy średnią ocen). Ważnym założeniem nowego programu jest, by premiować w nim osiągnięcia, które nie są podstawą przyznania innych stypendiów (np. rektora czy doktoranckich).

Wśród punktowanych osiągnięć – zgodnie z przyjętym regulaminem wypłacania stypendiów –  są m.in. publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych w PK projektach NCN, NCBiR, UE, patenty zrealizowane w PK, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramach współpracy z FutureLab PK, INTECH PK Sp. z o.o. lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.

Nabory wniosków odbywać się będą 2 razy do roku – zimą do (15 stycznia) i wiosną (do 15 maja). – W 2021 roku na stypendia z własnego funduszu przeznaczymy 200 tys. zł, po 100 tys. w każdym naborze. Pierwszy nabór ogłosimy już w najbliższych tygodniach – zapowiada dr inż. Marek Bauer, prorektor PK do spraw studenckich, który koordynował przygotowanie programu stypendialnego. Prace nad projektem programu prowadził Dział Spraw Studenckich PK we współpracy z samorządami studentów i doktorantów.

Stypendia będą przyznawane na pół roku w oparciu o osobne listy rankingowe studentów i doktorantów, sporządzone na podstawie liczby punktów przyznanych za osiągnięcia. Co najmniej 85% środków funduszu w danym roku akademickim będzie przeznaczone na stypendia dla studentów, pozostała część – dla doktorantów. Liczba przyznanych stypendiów w każdym naborze będzie uzależniona od wysokości funduszu przeznaczonego na wypłatę stypendiów w danym roku akademickim (po 50% w obu naborach), a wysokość stypendiów będzie zindywidualizowana, zależna od liczby punktów przyznanych za zgłoszone przez studenta osiągnięcia.

Środki na stypendia pochodzić będą z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej. Jest on tworzony przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczone na ten cel). Odpis nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok. W przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustalany będzie w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej. W przypadku osiągnięcia zysku większego niż planowany, odpis ustala się w wielkości planowanej.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego zostały zawarte w uchwale Senatu PK z 16 grudnia 2020 r. i załączonym do niej regulaminie.