Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Jednogłośne „tak” dla Sprawozdania Rektora PK

Jednogłośne „tak” dla Sprawozdania Rektora PK

Senat PK jednogłośnie zatwierdził Sprawozdanie Rektora za rok 2019. W czerwcu, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, prof. Jan Kazior przedstawił bogaty raport z działalności uczelni w poprzednim roku.

Dokument przedstawia dane o strategicznych obszarach działalności PK, m.in. takich jak badania naukowe, dydaktyka, finanse, kadry, inwestycje uczelni. Podsumowując 2019 rok rektor Jan Kazior podkreślił we wsteępie do sprawozdania: – To był dla naszej społeczności czas intensywnych przeobrażeń. Następowały kolejne zmiany, dostosowujące strukturę oraz zasady funkcjonowania uczelni do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Opracowano nowy statut, który został uchwalony przez senat w maju i zaczął obowiązywać 1 października 2019 r. Powołano pierwszą Radę Uczelni. Zaszły zmiany w strukturze organizacyjnej PK – rozpoczęły działalność nowo powołany i przekształcone wydziały, które koncentrują swoją aktywność badawczą wokół dyscyplin naukowych, wskazanych wcześniej jako wiodące do ewaluacji. Zmieniała się struktura wydziałów. Powołano Szkołę Doktorską oraz dwie nowe jednostki międzywydziałowe – FutureLab i Centrum E-edukacji. Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii przekształcono w Kolegium Nauk Społecznych. Oferta kształcenia na PK została uporządkowana i unowocześniona, co wiązało się m.in. z uruchomieniem nowych kierunków studiów oraz zmianami w programach i efektach kształcenia na kierunkach dotąd prowadzonych na PK. Ponadto dokonano przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych, uprawianych na Politechnice. Uchwalone zostały nowe regulaminy: studiów, studiów podyplomowych oraz kursów, szkoleń i szkół letnich. Kontynuowane były programy wsparcia finansowanego dla liderów naukowych wśród pracowników. Zainicjowano także program nagród dla najlepszych maturzystów, a potem liderów I roku studiów. Tym pracom towarzyszyła nieustanna troska władz uczelni i wydziałów o odpowiedzialne zarządzanie finansami i majątkiem PK. Podsumowując wskaźniki charakteryzujące te obszary możemy powiedzieć o dobrej i stabilnej kondycji finansowej PK.

Na posiedzeniu 24 czerwca 20120 r., w głosowaniu z udziałem 54 senatorów i przy 54 głosach na „tak”, Senat PK zatwierdził sprawozdanie rektora za rok 2019 r. Jest już dostępne w Serwisie Informacyjnym Pracowników (SIP PK).