Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Ocena nauczycieli akademickich – od 2020 roku według nowych zasad

Ocena nauczycieli akademickich – od 2020 roku według nowych zasad

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła przepisy dotyczące oceny nauczycieli akademickich. W grudniu 2019 r. zarządzenie w tej sprawie, dotyczące zasad oceny obowiązujących na Politechnice Krakowskiej od 2020 roku, ogłosił rektor PK.

Zgodnie z  art. 128 nowej ustawy PoSWiN  kryteria  oceny  okresowej  dla  poszczególnych  grup  pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu  opinii  Senatu,  związków  zawodowych,  samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Kryteria  przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie.

Podczas posiedzeń Senatu PK w listopadzie i grudniu 2019 r. senatorowie PK dyskutowali nad projektem zasad oceny nauczycieli akademickich od roku 2020. W listopadzie propozycję zasad oceny, przygotowaną po szerokich konsultacjach m.in. z udziałem władz uczelni,  Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr oraz Kolegium Rektorskiego,  przedstawił Senatowi prorektor ds. nauki prof. Tadeusz Tatara. Przypomniał, że ocenie podlegają pracownicy badawczo-dydaktyczni, badawczy, dydaktyczni oraz bibliotekarze akademiccy. W pracach nad projektem istotne było, by zasady oceny pracowników były spójne z zasadami  ewaluacji jakości działalności naukowej, ogłoszonymi w rozporządzeni ministra nauki. Dzięki temu indywidualny dorobek pracowników może rzeczywiście wzmocnić dorobek uprawianej przez niego dyscypliny naukowej, a tę oceniać się będzie w ewaluacji. Ten aspekt oceny pracowniczej podkreślił także rektor PK prof. Jan Kazior.

Po listopadowym posiedzeniu senatorowie PK mogli zgłaszać uwagi i propozycje do projektu zasad oceny pracowniczej. Przeszedł on kolejne konsultacje i etapy opiniowania, by ostatecznie zyskać pozytywną opinię Senatu PK podczas grudniowego posiedzenia. Ostateczne zasady oceny rektor PK określił w zarządzeniu z 20 grudnia 2019 r. – W nowych zasadach oceny znalazły odzwierciedlenie opinie i postulaty płynące ze społeczności PK, m.in.  te dotyczące zróżnicowania wymagań dla grup pracowników i grup stanowisk, docenienia aktywności pracowników w ramach projektów, podkreślenia wagi ocen płynących z ankiet studenckich – mówi rektor PK prof. Jan Kazior. W zarządzeniu podkreśla się, że ocena  jest narzędziem polityki kadrowej uczelni. Na PK przeprowadzana jest co 2 lata (przy czym zaleca się, aby na koniec każdego roku kalendarzowego kierownicy jednostek organizacyjnych dokonywali analizy (oceny) działalności pracowników podległej jednostki i przedstawiali raport z tej analizy przełożonemu wyższego szczebla (dziekanowi). Końcowa ocena będzie  pozytywna, jeśli każdy z obszarów działalności pracownika zostanie oceniony pozytywnie.

Nowe zasady oceny dotyczyć będą okresu od 1 stycznia 2020. Ocena pracowników za lata 2017-2019 odbędzie się według zasad  określonych w uchwale Senatu, dotyczącej oceny od 1 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 111 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich