Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Politechnika Krakowska rozpoczęła 79. rok akademicki. Nowości w kształceniu i strategiczne inwestycje

Politechnika Krakowska rozpoczęła 79. rok akademicki. Nowości w kształceniu i strategiczne inwestycje

Politechnika Krakowska zainaugurowała 79. rok akademicki. Uroczystość w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” po raz pierwszy w roli rektora poprowadził prof. Andrzej Szarata. Przedstawiając liczne nowe inwestycje uczelni i edukacyjne nowości podkreślał: – Będzie to rok pełen wyzwań, żyjemy bowiem w bardzo trudnych czasach. Rozwój wiedzy powoduje, że coraz lepiej rozumiemy otaczający nas świat, a to stawia coraz wyższe wymagania w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych. Odczuwamy też duże oczekiwania społeczne, związane z nowoczesnym kształceniem. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszych studentów w świecie, w którym coraz mocniej – ze wszystkimi blaskami i cieniami nowych technologii – rozpychają się takie narzędzia jak choćby sztuczna inteligencja. Do scenariusza inauguracyjnych uroczystości wrócił po pandemicznej przerwie pochód profesorów i studentów Politechniki Krakowskiej, który przeszedł ul. Warszawską z Bazyliki św. Floriana (tu odbyła się wcześniej msza św.) na główny kampus uczelni do „Działowni’”.

Udana ewaluacja i zaangażowanie w uniwersytet europejski

Podsumowując ostatni rok akademickiej aktywności rektor Andrzej Szarata przypomniał ewaluacyjny sukces Politechniki: W ostatniej ewaluacji nauki każda z 8 dyscyplin, wokół których koncentrują działalność badawczą nasze wydziały, uzyskała kategorię A, a Wydział Architektury A+, co jest wyjątkowym osiągnięciem. Raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim za ciężką pracę – zaznaczył.

Dużym sukcesem uczelni i jej zagranicznych partnerów było pozyskanie ponad 12 milionów euro dla sojuszu uniwersytetów europejskich STARS EU z udziałem Politechniki. Zawiązało go 9 uczelni z Europy, oprócz PK także: Hanze University of Applied Sciences (Holandia), University of La Laguna (Hiszpania), Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia), Bremen University of Applied Sciences (Niemcy), Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy), University West (Szwecja), University of Franche-Comté (Francja) oraz Aleksandër Moisiu University of Durrës (Albania). Celem sojuszu jest powołanie wspólnego uniwersytetu europejskiego, w którym partnerzy sojuszu stworzą studentom i naukowcom przestrzeń do współpracy badawczej, dydaktycznej i zarządczej, zintegrowanej mobilności oraz elastycznego kształcenia. – Zaangażowanie w ten projekt to wielka szansa dla uczelni, naszych studentów i pracowników – podkreślił rektor PK.

Nowości w edukacji: mikropoświadczenia w technologii blockhchain i Project Based Learning

Przedstawiając główne obszary badań, prowadzonych na wydziałach Politechniki, rektor PK zaakcentował wagę ich współpracy z otoczeniem przemysłowym. – Nasi partnerzy wdrażają opracowane we współpracy z nami rozwiązania, ale też wskazują, jakich inżynierów potrzebują – mówił rektor PK.

W nowym roku akademickim, właśnie w odpowiedzi na potrzeby rynku, Politechnika Krakowska nie tylko zaproponuje nowe kierunki i specjalności (m.in. energetyka jądrowa, elektromobilność, Additive Manufacturing, technologie przemysłu 4.0, automatyzacja logistycznych systemów transportowych), ale też całkowicie pionierską na polskim rynku edukacyjnym ofertę mikrokursów i mikroszkoleń, certyfikowanych mikropoświadczeniami opartymi na technologii blockchain. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu przez uczelnię – we współpracy z firmą Dotconnect – innowacyjnego projektu edukacyjnego „Skillchain”. Pozwoli on na potwierdzanie konkretnych umiejętności nabytych przez uczestników krótkich form edukacyjnych, oferowanych przez PK, specjalizujących wiedzę i konkretne umiejętności inżynierskie. Zdobyta w taki szybki, ukierunkowany sposób umiejętność zawodowa, nabyta przez kadrę inżynierską z firm i instytucji oraz przez studentów i doktorantów PK, będzie poświadczona w technologii blockchain czyli przez powszechnie honorowany, łatwo identyfikowalny cyfrowy dowód, którym uczelnia gwarantuje wiarygodność mikropoświadczenia i jakość nabytej przez jego posiadacza wiedzy. – Nasi specjaliści z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji wspólnie z naszym partnerem merytorycznym – firmą DotConnect, uruchomili pierwszą sieć blockchain, funkcjonującą właśnie na naszej uczelni. Generujemy dzięki niej poświadczone certyfikaty, zapraszamy inne uczelnie do współpracy. Będzie to prowadziło do uznawalności i wspólnego poświadczania wiedzy. Ustanawiamy tym samym nowy standard zaufania akademickiego i sprawdzania kompetencji absolwentów przez przyszłych pracodawców – przedstawiał tę nowość rektor prof. Andrzej Szarata.

Nowości pojawią się także w programach i metodach kształcenia inżynierskiego na PK. – W szybko rozwijającym się świecie, tradycyjny proces kształcenia, oparty na wykładzie i ćwiczeniach, dezaktualizuje się. Dlatego zwracamy uwagę na nowe sposoby przekazywania wiedzy , a szczególnie podejście projektowe – Project Based Learning (PBL). To nauczanie poprzez realizację projektów, polega na przekazywaniu wiedzy oraz zdobywania kompetencji miękkich przez samodzielną pracę studentów nad rozwiązaniem konkretnego problemu inżynierskiego – projektu – zapowiedział rektor PK.

Nowe inwestycje PK – w Czyżynach i Łobzowie

Nowoczesna nauka i dydaktyka nie byłyby możliwe bez rozwoju służącej im infrastruktury. Prof. Andrzej Szarata przedstawił podczas inauguracji liczne nowe inwestycje i plany uczelni w tym obszarze. Jesienią Politechnika Krakowska otworzy oficjalnie w Czyżynach Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ). Jego unikatowa infrastruktura pozwoli na prowadzenie ważnych badań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog, systemów wymiany i regeneracji powietrza. LAŚ, z imponującymi tunelami aerodynamicznymi, posłuży też do analiz wpływów środowiskowych i klimatycznych na ludzi i budowle – np. przy narażeniu na oddziaływanie wiatru, nawalnych deszczów, obciążenia śniegiem, nagłe zmiany temperatur i inne zjawiska pogodowe, tak teraz dynamicznie się zmieniające. Będzie tu można także testować innowacyjne rozwiązania dla energetyki wiatrowej, rynku materiałów i produktów budowalnych.

Uczelnia rozwija też działania w ramach koncepcji „Zielonej Politechniki” na kampusach w Czyżynach i Łobzowie. W ich ramach ogłosi konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie swoich terenów w krakowskich Czyżynach. – Z założeniem, że ma to być miejsce przyjazne człowiekowi, pełne zieleni i otwarte dla mieszkańców, wolne od „betonozy” i wielkich gmachów. A jednocześnie miejsce, gdzie nauka będzie miała idealne warunki do rozwoju, miejsce stanowiące naszą „dolinę krzemową”. W Czyżynach powstanie nowy budynek Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Wspólnie z SARP ogłosimy konkurs architektoniczny na jego projekt – ogłosił rektor PK. Wspomniał też o aktywnym poszukiwaniu środków finansowych na budowę nowej siedziby klubu studenckiego „Kwadrat”.

Poza Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej zaawansowana jest już w Czyżynach budowa nowoczesnego Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych Wydziału Mechanicznego PK, kończą się też prace nad Regionalnym Zespołem Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (RZAL). – Mamy też gotową dokumentację dla budynku Centrum Proekologicznych Technologii Energetycznych (CePTE), ukierunkowanego m.in. na energetykę jądrową i odnawialną – poinformował rektor PK. Wspólnie z powstałymi tu w ostatnim czasie – m.in. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur, laboratoriami metrologicznymi – wszystkie nowe obiekty będą tworzyć w Czyżynach nowoczesne centrum technologiczne, rodzaj doliny innowacji Politechniki Krakowskiej.

Zmieniać będzie się także zagospodarowanie terenu wokół Pałacu w Łobzowie, gdzie mieści się Wydział Architektury PK. – W ślad za rozstrzygniętym w ubiegłym roku konkursem prowadzimy zaawansowane już rozmowy z miastem Kraków o stworzeniu otwartego dla mieszkańców parku-ogrodu na przedpolu pałacu. Ogłosiliśmy też międzynarodowy konkurs studencki na zabudowę dziedzińca tamtejszego kampusu. Ma tam szanse powstać centrum konferencyjne i przestrzeń dla studentów – ogłosił rektor Szarata.

Politechnika utrzyma też w nowym roku akademickim wszystkie (ustanowione poza standardowymi stypendiami socjalnymi, rektora czy zapomogami) programy wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów, w tym przede wszystkim Własny Fundusz Stypendialny (stypendia ze środków własnych uczelni za osiągnięcia naukowe, projektowe, publikacyjne), program Student Lider I roku (nagrody dla najlepszych studentów I roku) oraz środki na projekty studenckich wynalazków w ramach konkursów FutureLab PK (czyli studenckiego laboratorium innowacji). Studentom służyć też będą otwieranie w budynkach uczelni tzw. „kieszonkowe” przestrzenie studenckie do nauki, odpoczynku oraz aktywności coworkingowych. Są tworzone dla studentów i organizowane przez nich samych, stosownie do ich oczekiwań i potrzeb, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym uczelni.

12,5 tysiąc studentów i doktorantów

Nowy rok akademicki rozpoczęło na Politechnice Krakowskiej 12,5 tys. studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. polskich i zagranicznych studentów nowo przyjętych na studia I i II stopnia na ponad 30 kierunkach studiów. Uczelnia otrzymała w letniej rekrutacji 14,3 tys. zgłoszeń od kandydatów. W rekrutacji na studia I stopnia największą popularnością cieszyły się kierunki: informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura.

Nagrody i odznaczenia

Gościem inauguracji na PK był m.in. prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. – Politechnika Krakowska udowodniła podczas ewaluacji, że jest jedną z najbardziej znamienitych uczelni technicznych – mówił w swoim wystąpieniu do społeczności PK. – Wasz zasób naukowy sprawia, że z łatwością pozyskujecie kandydatów na studiach i realizujecie to, co najważniejsze dla misji uczelni, a to m.in. budowanie własnych kadr naukowych oraz kształtowanie polskich środowisk inżynierskich. Minister Bernacki wręczył również odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym pracownikom PK.