Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

PK zawarła umowę z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

PK zawarła umowę z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

22 września 2023 r. Politechnika Krakowska zawarła z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie umowę o współpracy. Jednym z jej celów umowy stałe podnoszenie kwalifikacji kadry inżynierów budownictwa i studentów kształcących się w tym obszarze, m.in. poprzez opiniowanie programów studiów przez MOIIB czy wspieranie działalności kół naukowych.

W imieniu PK podpis pod dokumentem złożył rektor PK prof. Andrzej Szarata, zaś z ramienia Izby, przewodniczący Rady MOIIB Mirosław Boryczko. W spotkaniu uczestniczyła też dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

Umowa zawarta pomiędzy PK a Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie zakłada różne wzajemne działania, w wyniku których wzmocnione zostaną kompetencje małopolskich inżynierów budownictwa i osób kształcących się w tym kierunku. – Na Politechnice Krakowskiej kształcimy specjalistów w zakresie budownictwa – nowoczesnych inżynierów, na których wiedzę i kompetencje jest nieustanne zapotrzebowanie. Zależy nam, aby nasi studenci, ale także kadra naukowa mogli korzystać z różnych możliwości wsparcia merytorycznego i nie tylko, ze strony partnerów branżowych. Umowa z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie jest jednym z przykładów tak pomyślanej współpracy, która przyniesie korzyści dla obydwu stron. Wymiana doświadczenia i wiedzy między instytucjami, skupienie uwagi na praktycznych aspektach związanych ze ścieżką rozwoju przyszłych specjalistów od budownictwa to dla nas niezwykle ważne kwestie – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata.

MOIIB zobowiązała się do opiniowania programów studiów realizowanych na Politechnice pod kątem możliwości uzyskania uprawnień budowlanych. Izba wesprze też działalność studenckich kół naukowych na wydziałach: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, a także będzie propagować informacje na temat działalności naukowej prowadzonej na tych wydziałach. Ponadto MOIIB wesprze i zaangażuje się w organizację konferencji naukowych i naukowo-technicznych organizowanych przez wydziały i jednostki Politechniki Krakowskiej.

Na mocy zawartej umowy, PK wesprze swoją kadrą ekspercką organizowane przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa szkolenia i seminaria o tematyce dotyczącej wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Uczelnia deleguje też swoich specjalistów z dziedziny budownictwa, instalacji sanitarnych, architektury i elektrotechniki do zespołów eksperckich powoływanych przez MOIIB. PK będzie również dzielić się z MOIIB najnowszymi technologiami, metodami badań konstrukcji i ich stanu, by wesprzeć prace projektowe i eksperckie członków Izby. Co ważne, umowa daje Politechnice Krakowskiej podstawę do wydawania zaświadczeń, że ukończone studia na kierunkach związanych z budownictwem realizowano w oparciu o programy opracowane przy współpracy z MOIIB.

Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, powołanej na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa zrzeszeni są inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej – instalacje sanitarne, instalacyjnej – instalacje elektryczne, instalacyjnej – instalacje telekomunikacyjne, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej oraz projektowe i/lub wykonawcze w zakresie ograniczonym oraz bez ograniczeń. Według ustawy o samorządach zawodowych, podstawowymi zadaniami PIIB są reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków oraz realizowanie innych celów ustawowych i statutowych. PIIB prężnie działa także na arenie międzynarodowej. Jest m.in. członkiem i jednym z założycieli ECEC czyli Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, której zadaniem jest reprezentowanie interesów inżynierów budowlanych – członków narodowych izb budownictwa – na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego.

(bk)

Na zdjęciu, od lewej Mirosław Boryczko, dziekan WIL prof. Lucyna Domagała i rektor PK prof. Andrzej Szarata