Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Krakowskie uczelnie zacieśniają współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa

Krakowskie uczelnie zacieśniają współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa

Porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa podpisały Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Nadrzędnym celem porozumienia jest stworzenie platformy współpracy i wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w regionie Małopolski, a także wzajemne wsparcie działań mających na celu ochronę danych, które gromadzone są na potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego, przemysłu czy rolnictwa. Politechnika realizuje liczne projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie cyberbezpieczeństwa, kształci też cenionych specjalistów w tym obszarze.

Współpraca obejmuje m.in. wspólną realizację szkoleń, warsztatów i kursów nakierowanych na rozwój umiejętności cyfrowych oraz budowę świadomości i odpowiedzialności społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Jednostki realizujące porozumienie będą także podejmować wspólne prace naukowo-badawcze w ramach krajowych i międzynarodowych konsorcjów projektowych mających na celu wsparcie budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego oraz realizację europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa. Izabela Albrycht, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, wyjaśnia: – Wspólnie jesteśmy w stanie pracować nad rozwojem zdolności technologicznych istotnych dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, infrastruktury prewencji, detekcji i reakcji na incydenty bezpieczeństwa oraz wymiany informacji o cyberincydentach. Zarówno w aktualnej sytuacji geopolitycznej, jak i w związku z kolejnymi wyzwaniami regulacyjnymi – w tym koniecznością implementacji tzw. dyrektywy NIS2 – potrzeba wzmacniania cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem dla wszystkich instytucji, organizacji i firm, a porozumienie daje nam szerokie możliwości wykorzystania potencjału każdej z uczelni.

Istotnym wsparciem w tym obszarze może być członkostwo AGH w największym w Europie zrzeszeniu organizacji specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie – European Cyber Security Organisation (ECSO) i aktywność krakowskich uczelni na rzecz tworzenia silnych zespołów badawczych oraz projektowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach powiązanych z cyberbezpieczeństwem oraz nowymi technologiami.

Politechnika Krakowska realizuje projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie cyberbezpieczeństwa szczególnie w ramach zespołu Computational Intelligence and Cybersecurity, działającego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK. – Zajmuje się on m.in. zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych oraz kryptografii, w tym opracowywaniem inteligentnych metod do poprawy bezpieczeństwa w środowiskach o wysokiej wydajności, opartych na sztucznych sieciach neuronowych, algorytmach genetycznych i ewolucyjnych, algorytmach opartych na wielu agentach, teorii gier oraz technologii blockchain. Działania te są realizowane poprzez wykrywanie i aktywną ochronę zagrożeń bezpieczeństwa, modelowanie i rozpoznawanie ataków, budowanie nowatorskich schematów kryptograficznych oraz rozwiązań opartych na zdecentralizowanych sieciach i modelach – mówi dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, który ze strony uczelni będzie koordynował współpracę w ramach porozumienia.

Politechnika Krakowska kształci też cenionych specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa, m.in. w ramach specjalności cyberbezpieczeństwo na studiach II stopnia na kierunku informatyka. Absolwenci specjalności przygotowani są do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych każdej branży mającej styczność z cyberprzestrzenią, jak również w sektorze rządowym. Na studiach uzyskują szerokie kompetencje w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, a także aspektach prawnych i organizacyjnych, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie: bezpieczeństwa aplikacji internetowych, systemów komputerowych, aplikacji mobilnych oraz przemysłowych systemów transmisji danych, bezpieczeństwa w sieciach telekomunikacyjnych i analizy ruchu sieciowego, bezpieczeństwa chmur obliczeniowych oraz przetwarzania i ochrony danych typu Big Data, metod obliczeń kwantowych oraz kodowania algebraicznego, zaawansowanych techniki kryptografii i kryptoanalizy. Zagadnienia związane z tematyką cyberbezpieczeństwa obecne są w wielu innych programach studiów na PK, nie tylko na kierunkach z grupy IT.

Z eksperckiego wsparcia specjalistów Politechniki w obszarze cyberbezpieczeństwa korzystają liczni partnerzy przemysłowi, biznesowi i samorządowi uczelni i regionu Małopolski.

– Zarządzane przez nas uczelnie są nie tylko ważnymi dla rozwoju polskiej i światowej nauki ośrodkami naukowo-badawczymi, ale też miejscami pracy zatrudniającymi tysiące osób. To jeszcze mocniej zobowiązuje nas do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego – nie tylko w zakresie danych dotyczących działalności naukowej, ale też danych naszych pracowników i studentów. Uważam, że to ważny element budowania zaufania społecznego i niezwykle cieszy mnie fakt, że krakowskie uczelnie będą wspólnie pracować na rzecz poprawy i rozbudowy tego bezpieczeństwa – wyjaśnia Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

– Uniwersytet Jagielloński posiada rozbudowaną i mocno rozproszoną infrastrukturę IT, dlatego zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego sieci, systemów oraz danych wytwarzanych i użytkowanych przez pracowników oraz studentów jest kluczowe. Udział w projekcie krakowskich uczelni pozwoli Uniwersytetowi w osiągnięciu tego celu. Istotnym elementem podpisanego porozumienia jest, oprócz wzajemnego wsparcia na rzecz wzmacniania i rozwoju zdolności oraz kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, udział we wspólnych pracach naukowo-badawczych – prof. Adam Roman, pełnomocnik Rektora UJ ds. cyberbezpieczeństwa.