Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Rektorzy proponują zmiany w zasadach ewaluacji

Rektorzy proponują zmiany w zasadach ewaluacji

Uprościć system oceny czasopism, zlikwidować wykaz wydawnictw recenzowanych monografii naukowych, wprowadzić korektę koncepcji slotów, zróżnicować zestawy wartości referencyjnych dla uczelni i instytutów – to kilka z postulatów dotyczących zmian w ewaluacji, jakie ministrowi edukacji i nauki przedstawiło Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. O rektorskich propozycjach pisze portal Forum Akademickiego

Rektorzy chcą m.in. zlikwidowania wykazu wydawnictw recenzowanych monografii naukowych. Postulują, by przypisać punktację bezpośrednio do monografii naukowych, a monografie wybitne, nagrodzone zgodnie z wcześniej opracowaną listą możliwych do uzyskania prestiżowych nagród, premiować dodatkową punktacją (np. monografia – 100 pkt, monografia wybitna – 200 pkt).

Domagają się też uproszczenia systemu oceny czasopism. Ten dotychczasowy uważają za zbyt skomplikowany. Proponują także opracowanie dodatkowej listy polskich czasopism naukowych, spoza międzynarodowych baz danych WOS, Scopus, ERIH+ oraz wprowadzenie osobnej listy czasopism naukowo-branżowych, odgrywających ważną rolę przy wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki, która byłaby przydatna do oceny osiągnięć w kryterium K3. Wśród rektorskich propozycji jest też korekta koncepcji slotów (tak, by umożliwić ocenianym podmiotom przedstawienie do ewaluacji wszystkich najlepszych publikacji) oraz inne zestawy wartości referencyjnych dla różnych typów jednostek (w związku z różnicami w pracy naukowa w uczelniach, instytutach PAN i instytutach badawczych)

Wśród postulatów jest także m.in.: rozważenie możliwości uwzględnienia w ocenie osiągnięć naukowych publikacji konferencyjnych we wszystkich dyscyplinach nauki, wprowadzenie zasady N=12 jako średnią z 4 lat objętych ewaluacją, a minimum 12 w całym okresie dla jednostek A+, obowiązkowe minimum kadrowe do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego (co najmniej 6 doktorów habilitowanych lub profesorów tytularnych w całym okresie objętym ewaluacją), rezygnacja z konieczności upoważniania podmiotów do wykazania osiągnięcia naukowego w procesie ewaluacji i kategoryzacji przez autora osiągnięcia (należy przyjąć, że osiągnięcie naukowe należy w takim samym stopniu do jego autora, jak i do instytucji, w której powstało), odejście od funkcji nieliniowych w wyliczaniu wskaźników ewaluacji, zmiana warunku koniecznego kwalifikowania podmioto-dyscypliny do kategorii A+.

Szczegółowe omówienie propozycji KRASP w portalu Forum Akademickiego

Ministerstwo Edukacji i Nauki o spotkaniu z KRASP