Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

A+ i 7xA – Politechnika poznała ostateczne wyniki ewaluacji

A+ i 7xA – Politechnika poznała ostateczne wyniki ewaluacji

Architektura i urbanistyka z prestiżową kategorią A+, siedem kategorii A dla pozostałych dyscyplin nauki, uprawianych na PK – Politechnika Krakowska otrzymała ostateczne decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W wyniku odwołań złożonych przez uczelnię od lipcowych decyzji wyższe oceny otrzymały architektura i urbanistyka (awans z kat. A do A+) oraz informatyka techniczna i telekomunikacja (awans z kat. B+ do A). – Jesteśmy dumni ze znakomitych wyników ewaluacji naszej działalności naukowej. Dają nam pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Są wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej i patentowej. Potwierdzają też, że nasza praca badawcza ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. 

A+ oraz 7x A

Politechnika Krakowska poddała ewaluacji działalność naukową w ramach 8 dyscyplin. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami MEiN wszystkie otrzymały kategorię naukową A+ (poziom wiodący) lub A (poziom bardzo dobry). To oznacza, że we wszystkich tych dyscyplinach uczelnia ma prawo m.in. do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego(przedłużenie uprawnień dla 7 dyscyplin oraz nabycie uprawnień przez najmłodszą na PK – informatykę techniczną i telekomunikację), prowadzenia kształcenia na studiach i w ramach Szkoły Doktorskiej.

Najwyższa możliwą kategorię A+ otrzymała dyscyplina „architektura i urbanistyka”, w ramach której działalność naukową prowadzi Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Kategorię A otrzymały dyscypliny:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)
  • inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
  • inżynieria lądowa i transport (Wydział Inżynierii Lądowej)
  • inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
  • inżynieria mechaniczna (Wydział Mechaniczny)
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Kategorię A+ otrzymują wybrane jednostki, które spełniają wymagania kategorii A, a – na podstawie odrębnej oceny eksperckiej – wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem działalności naukowej. Architektura i urbanistyka to jedna ze sztandarowych dyscyplin nauki i dydaktyki na Politechnice Krakowskiej, uczelnia prowadzi działalność badawczą i kształcenie w jej ramach od początku istnienia. Prowadzone na WA kierunki studiów I i II stopnia architektura oraz architektura krajobrazu posiadają prestiżowe krajowe i zagraniczne akredytacje. Kierunkowi architektura Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”. Jest jedynym kierunkiem w Polsce z prestiżową akredytacją Royal Institute of British Architects (RIBA, Królewski Instytut Architektów Brytyjskich), przyznaną ostatnio na kolejne 5 lat (do 2027 roku). Z kolei kierunek architektura krajobrazu na PK ponownie uzyskał – także do roku 2027 r. – akredytację International Federation of Landscape Architects Europe (IFLA), europejskiego oddziału najstarszej organizacji zrzeszającej architektów krajobrazu na świecie i uznanej przez UNESCO za reprezentanta i promotora tego zawodu.

Architekci i architekci krajobrazu z WA PK zaangażowani się nie tylko w działalność naukową, ale i w bardzo szeroką współpracę z otoczeniem gospodarczym i samorządowym. W rolach ekspertów, projektantów, opiekunów grup studenckich angażują się w liczne projekty architektoniczne i urbanistyczne i planistyczne służące m.in. rewitalizacji przestrzeni miejskich, terenów poprzemysłowych i wiejskich, odnowie i ochronie zabytków, kreowaniu i ochronie zespołów zieleni, także zwiększaniu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

Ewaluacja PK a inne wskaźniki naukowe

– Wyniki ewaluacji także w pozostałych dyscyplinach nauki – kategorie A dla siedmiu, czyli wszystkich pozostałych dyscyplin nauki poddanych przez nas ocenie potwierdzają bardzo wysoki poziom działalności badawczej Politechniki Krakowskiej i jej niewątpliwy wpływ na społeczeństwo i gospodarkę – podkreśla rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Wyniki polskiej ewaluacji są spójne z innymi – krajowymi i międzynarodowymi – wskaźnikami wartości działalności naukowej pracowników Politechniki Krakowskiej. Uczelnia regularnie plasuje się w czołówce zestawień Urzędu Patentowego RP pod względem liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów. W ostatnim roku zwiększyła się liczba naukowców z Politechniki w rankingu TOP 2 procent najczęściej cytowanych na świecie (zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowują analitycy z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategie). Krakowska uczelnia jest też widoczna w międzynarodowych rankingach (m.in. THE World University Ranking, THE World University Rankings by Subjects, QS World University Ranking, QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, CWTS Leiden Ranking, US News Best Global Universities Ranking, US News Best Global Universities in Europe Ranking, Webometrics Ranking of World Universities).

Reformy i system motywacyjny kluczem do sukcesu

W drodze do ewaluacyjnego sukcesu społeczność Politechniki Krakowskiej, jej władze rektorskie i dziekańskie tej i ubiegłych kadencji podjęły wiele starań, by wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym. Działania te poprzedziły analizy efektywności naukowej poszczególnych naukowców i zespołów badawczych PK. – Warto podkreślić dobre przygotowanie naszej uczelni do funkcjonowania w nowej akademickiej rzeczywistości, wyznaczonej przez zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W sposób przemyślany, choć nie bez żywej dyskusji wewnątrz naszej społeczności, przeprowadzona została w ubiegłej kadencji reforma na PK. Doprowadziła ona do skoncentrowania działalności badawczej w ramach wiodących dyscyplin naukowych i wokół wydziałów, a w rękach dziekanów pozostawiła zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. To zapewniło uczelni sprawność zarządczą i przejrzystość kompetencyjną. Ten model prowadzenia działalności naukowej zaproponowały władze ubiegłej kadencji z rektorem prof. Janem Kaziorem na czele – wyjaśnia rektor PK Andrzej Białkiewicz. 

Uczelnia uruchomiła programy nagród finansowych za osiągnięcia naukowe oraz premii finansowych dla liderów naukowych dyscyplin. – Powołaliśmy także Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, specjalną jednostkę, która w sposób systemowy wspiera interdyscyplinarną współpracę naszych zespołów badawczych, z drugiej zaś strony pomaga w indywidualnym rozwooju naszych naukowców, edukując i szkoląc ich m.in. w metodyce przygotowywania wartościowych prac naukowych. Korzystaliśmy z zaawansowanych narzędzi do bieżącego monitoringu osiągnięć poszczególnych pracowników. Zwiększyliśmy też finansowanie m.in. na procesy publikacyjne i patentowanie, powiększyliśmy skład zespołu rzeczników patentowych – mówi prof. Andrzej Białkiewicz.

Już w lipcu 2022 r., w wyniku pierwszego etapu ewaluacji, Politechnika Krakowska uzyskała bardzo dobre oceny w ewaluacji (7 kategorii A oraz B+ dla informatyki). Władze uczelni i rad naukowych dyscyplin po analizie wyników decydowały jednak o złożeniu tzw. odwołań w sprawie trzech dyscyplin. Dwa z nich zostały uwzględnione (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka pozostała z kategorią A).

Ewaluacja po nowemu

W 2022 r. ewaluację jakości działalności naukowej w Polsce przeprowadzono według innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III).

Ewaluację przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki. Na podstawie jej szczegółowych raportów oraz zaproponowanej (uchwałą KEN) propozycji oceny, kategorię poszczególnym dyscyplinom (A+, A, B+, B, C) przyznało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od pierwszej oceny uczelnie mogły złożyć odwołania. Decyzje MEiN w sprawie odwołań są ostatecznymi wynikami ewaluacji (strona może jeszcze – w wypadku uznania ich za niezgodne z prawem – złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.